Isixhosa (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Isixhosa (1) by Mind Map: Isixhosa  (1)

1. Isishwankathelo

1.1. Usebenzisa iingongoma eziphambili

1.2. Usebenzisa amazwi akho

1.3. Iingongoma zibasixhenxhe kuphela

2. Ukusetyenziswa kolwimi

2.1. Intloko--umenzi wento

2.2. Isenzi- lilatha isenzelo

2.3. Injongo senzi- yilento isenzeko senzeka kuyo

3. Izihlomelo

3.1. Isihlomelo sobunjani - ndisebenza lula

3.2. Isihlomelo sexesha- imivundla ayilali ebusuku

3.3. Isihlomelo sendawo- umama uye eKapa

3.4. Isihlomelo sobungakanani- uyakangaphi ejimini ngeveki

4. Isimelabizo

4.1. Isimelabizo soqobo -umntu: yena, bona, zona

4.2. Isimelabizo soqobo sogxininiso -umntu:oyena, eyona, abona

4.3. Isimelabizo sokwalatha -umntu: lo, lowo, lowaa, apha, apho

4.4. Isimelabizo soquko - abantu : bonke, bodwa, zonke, wonke

5. Amaxesha

5.1. Ixesha langoku - umama upheka isonka

5.2. Ixesha elizayo - umama uzakupheka isonka

5.3. Ixesha elidlulileyo - umama upheke isonka

5.4. Ixesha eladlulayo - umama wapheka isonka

6. Izifanekiso zwi

6.1. Kr

6.2. Gr

6.3. Rh

7. Izichazi

7.1. Isiphawuli - bi, de, dala, khulu, hle, ncinci, ncinane

7.2. Izibaluli - bomvu, hlophe

7.3. Isimnini - igama elibangayo

8. Izihlanganisi

8.1. Kwaye, Kuba, nangona

8.2. Xa, kodwa, ngakumbi

8.3. Kambe, ke, okanye

9. Isimamva

9.1. Ana

9.2. Kazi

10. Amahlelo

10.1. 1,3,5,7,9,11,14,15 (singular)

10.2. 2,4,6,8,10 (plural)

11. Izinciphiso

11.1. Ihentshana

11.2. Umlanjana

11.3. Inkonyana

11.4. Iphetshana

12. Iimeko zoshiywa kweceba

12.1. Emva kwesimelabizo soqobo - mna mntu mandihambe

12.2. Emva kwesimelabizo sokwalatha - esi sitya sikhulu

12.3. Emva kwesimelabizo soqobo sogxininiso - okona kutya okumnandi yinyama

12.4. Emva kwesilanduli - a kukho mntu kulendlu

12.5. Kwizibizo - bantwana

12.6. Phambi kwezichazi uni - ufumene mntwana mni