Môi trường vi mô

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Môi trường vi mô by Mind Map: Môi trường vi mô

1. Doanh Nghiệp

1.1. Chịu sự lãnh đạo của giám đốc công ty

1.2. Hợp tác với những bộ phận khác : bộ phận nghiên cứu, phát triển R&D, mua vật tư, sản xuất, tài chính, kế toán

2. Công chúng

2.1. Nhóm bất kì quan tâm hoặc sẽ quan tâm đến doanh nghiệp

2.1.1. Giới tài chính: Là ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoáng.,,, khả năng ảnh hướng đến nguồn vốn

2.1.2. Giới truyền thông: Báo chí truyền hình truyền thông

2.1.3. Giới công quyền: Công ty phải tuân thủ quy định pháp luật

2.1.4. Giới đại phương: Quan hệ với các nước lân cận và tổ chức địa phương

2.1.5. Tổ chức xã hôi: Gồm tổ chức bảo vệ người tiêu dung, sức khỏe công đồng,… tạo hình ảnh đẹp và danh tiếng cho sản phẩm

2.1.6. Công chúng rộng rãi: Hình ảnh của doanh nghiệp dưới quần chúng có ảnh hướng lớn

2.1.7. Công chúng nội bộ: Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Họ thoải mái thì thái độ tích cực sẽ lan tỏa ra ngoài công ty

3. Đối thủ cạnh tranh

3.1. Cạnh tranh về ước muốn

3.2. Cạnh tranh về sản phẩm

3.3. Cạnh tranh về hình thái sản phẩm

3.4. Cạnh tranh về nhãn hiệu sản phẩm

4. Khách hàng

4.1. Là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp, tạo nên thị trường

4.1.1. Người tiêu dùng: Cá nhân, hộ gia đình

4.1.2. Nhà sản xuất: Các tổ chức mua sản phẩm để phục vụ hoạt động của mình

4.1.3. Trung gian phân phối: Cá nhân hay tổ chức mua sản phẩm bán lại kiếm lời

4.1.4. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phi lợi nhuận: Tổ chức mua sản phẩm để dùng trong cơ quan hoặc với mục đích xã hội

4.1.5. Khách hàng quốc tế: Là những người mua hàng ở nước ngoài

5. các trung gian Marketing

5.1. Giúp doanh nghiệp truyền thông, bán, phân phối sản phẩm đến người tiêu dung

5.1.1. Trung gian phân phối: Là doanh nghiệp hoặc cá nhân giúp nhà sản xuất tìm kiếm khách hàng; đó có thể là tạp hóa bán lẻ, đại lý, môi giới,… Giúp quá trình tiêu thụ duễn ra nhanh chóng, tiết kiệm chi phí

5.1.2. Tổ chức cung cấp dịch vụ lưu thông sản phẩm: Phân phối dự trữ sản phẫm, vận chuyển đến nơi tiêu dung

5.1.3. Tổ chức cung cấp dịch vụ Marketing: Các công ty nghiêm cứu thị trường, quảng cáo, tư vấn. Giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu khách hang, định vị tốt sản phẩm của họ trên thị trường

5.1.4. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính – tín dụng: Gồm Ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Cung cấp tài chính cho doanh nghiệp để sản xuất và lưu thông

6. Nhà cung ứng

6.1. Là tổ chức hoặc cá nhân cung cấp nguồn lực (sản phẩm, nguyên liệu, nguồn nhân lực,…) đảm bảo nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp

6.2. Nắm được khả năng của các nhà cung ứng về chất lẫn về lượng