SỰ KẾT HỢP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SỰ KẾT HỢP by Mind Map: SỰ KẾT HỢP

1. A

1.1. A

1.1.1. BA, PA, MA, FA / DA, TA, NA, LA / ZA, CA, SA / ZHA, CHA, SHA, RA / GA, KA, HA

1.2. AI

1.2.1. BAI, PAI, MAI / DAI, TAI, NAI, LAI / ZAI, CAI, SAI / ZHAI, CHAI, SHAI / GAI, KAI, HAI

1.3. AO

1.3.1. BAO, PAO, MAO / DAO, TAO, NAO, LAO / ZAO, CAO, SAO / ZHAO, CHAO, SHAO, RAO / GAO, KAO, HAO

1.4. AN

1.4.1. BAN, PAN, MAN, FAN / DAN, TAN, NAN,LAN / ZAN, CAN, SAN / ZHAN, CHAN, SHAN, RAN / GAN, KAN, HAN

1.5. ANG

1.5.1. BANG, PANG, MANG, FANG / DANG, TANG, NANG, LANG / ZANG, CANG, SANG / ZHANG, CHANG, SHANG, RANG

2. O

2.1. O

2.1.1. BO, PO, MO, FO

2.2. OU

2.2.1. POU, MOU, FOU / DOU, TOU, NOU, LOU / ZOU, COU, SOU / ZHOU, CHOU, SHOU, ROU / GOU, KOU, HOU

2.3. ONG

2.3.1. DONG, TONG, NONG, LONG / ZONG, CONG, SONG / ZHONG, CHONG, RONG / GONG, KONG, HONG

3. E

3.1. E

3.1.1. ME / DE, TE, NE, LE / ZE, CE, SE / ZHE, CHE, SHE, RE / GE, KE, HE

3.2. EI

3.2.1. BEI, PEI, MEI, FEI / DEI, NEI, LEI / ZHEI, SHEI / GEI, KEI, HEI

3.3. EN

3.3.1. BEN, PEN, MEN, FEN / DEN, NEN / ZEN, CEN, SEN / ZHEN, CHE, SHEN, REN / GEN, KEN, HEN

3.4. ENG

3.4.1. BENG, PENG, MENG, FENG / DENG, TENG, NENG, LENG/ ZENG, CENG, SENG / ZHENG, CHENG, SHENG, RENG / GENG, KENG, HENG

4. I

4.1. I

4.1.1. BI, PI, MI / DI, TI, NI, LI / JI, QI, XI

4.2. IA

4.2.1. LIA / JIA, QIA, XIA

4.3. IAO

4.3.1. BIAO, PIAO, MIAO / DIAO, TIAO, NIAO, LIAO / JIAO, QIAO, XIAO

4.4. IAN

4.4.1. BIAN, PIAN, MIAN / DIAN, TIAN, NIAN, LIAN / JIAN, QIAN, XIAN

4.5. IANG

4.5.1. NIANG, LIANG / JIANG, QIANG, XIANG

4.6. IONG

4.6.1. JIONG, QIONG, XIONG

4.7. IE

4.7.1. BIE, PIE, LIE / DIE, TIE, NIE, LIE / JIE, QIE, XIE

4.8. IU

4.8.1. MIU / DIU, NIU, LIU / JIU, QIU, XIU

4.9. IN

4.9.1. BIN, PIN, MIN / NIN, LIN / JIN, QIN, XIN

4.10. ING

4.10.1. BING, PING, MING / DING, TING, NING, LING / JING, QING, XING

5. U

5.1. U

5.1.1. BU, PU, MU, FU, DU, TU, NU, LU / ZU, CU, SU / ZHU, CHU, SHU, RU / GU, KU, HU

5.2. UA

5.2.1. ZHUA, CHUA, SHUA, RUA / GUA, KUA, HUA

5.3. UO

5.3.1. DUO, TUO, NUO, LUO / ZUO, CUO, SUO / ZHUO, CHUO, SHUO, RUO / GUO, KUO, HUO

5.4. UAI

5.4.1. ZHUAI, CHUAI, SHUAI / GUAI, KUAI, HUAI

5.5. UI

5.5.1. DUI, TUI / ZUI, CUI, SUI / ZHUI, CHUI, SHUI, RUI / GUI, KUI, HUI

5.6. UAN

5.6.1. DUAN, TUAN, NUAN, LUAN / ZUAN, CUAN, SUAN / ZHUAN, CHUAN, SHUAN / GUAN, KUAN HUAN

5.7. UN

5.7.1. DUN, TUN, LUN / ZUN, CUN, SUN / ZHUN, CHUN, SHUN, RUN / GUN, KUN, HUN

5.8. UANG

5.8.1. DUAN, TUAN, NUAN, LUAN / ZUAN, CUAN, SUAN / ZHUAN, CHUAN, SHUAN / GUAN, KUAN, HUAN

6. Ü

6.1. Ü

6.1.1. NÜ, LÜ / JU, QU, XU

6.2. ÜE

6.2.1. NÜE, LÜE / JUE, QUE, XUE

6.3. ÜAN

6.3.1. JUAN, QUAN, XUAN

6.4. ÜN

6.4.1. JUN, QUN, XUN