Quy Trình Quản Lý Dự Án KPI = 100 Ty/ 1 Năm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy Trình Quản Lý Dự Án KPI = 100 Ty/ 1 Năm by Mind Map: Quy Trình Quản Lý Dự Án KPI = 100 Ty/ 1 Năm

1. Phòng Kinh Doanh

1.1. Đi Gặp Khách Hàng Và Chốt Đơn

1.1.1. Chăm Sóc Khách Hàng

1.2. Điện thoại cho khách hàng

1.3. Tìm Kiếm Khách Hàng Mới

1.4. Chăm Sóc Các Khách Hàng Củ Theo Danh Sách Khách Hàng

2. Phòng Marketing

2.1. Chạy QC SEO

2.2. Chạy QC Google Ads

2.3. Chạy Quãng Cáo Facebook

2.4. Chạy QC Zalo

2.5. Lấy Data KH từ Website

2.6. Lấy Data KH Từ Triển Lãm

2.7. Lấy Toàn Bộ Data giao qua Phòng Kinh Doanh để Phòng Kinh Doanh chăm sóc

3. Phòng Kỹ Thuật

3.1. Đi gặp Khách Hàng Và Tư Vấn Kỹ Thuật

3.2. Thiết Kế Bảng Vẽ Kỹ Thuật Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng

3.3. Thiết Kế Các Tiêu Chuẩn Giao Qua Phòng Mua hàng

3.4. Liên Hệ khách Hàng và làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan Đến Kỹ Thuật Của Dự Án

3.5. Lập Báo Giá Chi Tiết Gửi Qua Phòng Kinh Doanh Để Báo Giá Cho Khách Hàng

3.6. Lập Bảng Vẽ Hoàn Công Và Bàn Giao Cho Khách Hàng Nếu Có

4. Phòng Kế Toán

4.1. Soạn Hợp Đồng Từ Phòng Kinh Doanh

4.2. Nhập Các Hoá Đơn Đầu Vào Từ Phòng Mua Hàng

4.3. Trình Hợp Đồng Mua Vào Từ Phòng Mua Hàng Và Ký Xác Nhận Đặt Hàng

4.4. Thu Tiền Từ Khách Hàng Và Nộp Vào Tài Khoản Công Ty

4.5. Lập Hồ Sơ Bàn Giao Khách Hàng

4.5.1. Làm Đề Nghị Thanh Toán

4.5.2. Xuất hoá Đơn Cho Khách Hàng

4.5.3. Lập Phiếu Xuất Kho

4.5.4. Lập Phiếu Giao Hàng Cho Khách Hàng

4.6. Làm Báo Cáo Nội Bộ Và Báo Cáo Thuế Nộp Cho Cơ Quan Thuế

5. Phòng Mua Hàng

5.1. Lấy Hoá Đơn Giao Qua Phòng Kế Toán

5.2. Đặt Mua Hàng Theo Thông Tin Của Phòng Kỹ Thuật

5.3. Hỏi Ít Nhất 3 Bảng Báo Giá Rồi Đưa Qua Cho Kiểm Soát Dự Án

5.4. Làm Hợp Đồng Và Phát Hàng PO và Đưa qua Phòng Kế Toán

5.5. Theo yêu Cầu Của Phòng Kỹ Thuật

6. Phòng Dự Án

6.1. Thực Hiện Theo Bảng Vẽ Và Thiết Kế Từ Phòng Kỹ Thuật

6.2. Tư Vấn Khách Hàng Các Vấn Để Về Công Trình

6.3. Quãng Cáo tại Công Trình

6.4. Ký Biên Bản Nghiệm Thu Với Khách Hàng.

7. KIỂM SOÁT DỰ ÁN

8. KHÁCH HÀNG