GIUN ĐỐT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GIUN ĐỐT by Mind Map: GIUN ĐỐT

1. điều kiện sống

1.1. độ ẩm: 60% - 70%

1.2. Nhiệt độ: 5°C - 30°C (thích hợp nhất ở 28°C)

1.3. Độ pH: 7 - 7,5

1.4. Thức ăn; Mùn đất, bả thực vật

2. Cấu tạo ngoài

2.1. cơ thể dài

2.2. Phân đốt

2.3. Vòng tơ quanh mỗi đốt

2.4. Có chất nhầy

3. Cấu tạo trong

3.1. Khoang cơ thể chính thức

3.2. Hệ tiêu hóa phân hóa

3.3. CXác hệ cơ quan hoàn chỉnh

4. Đa dạng

4.1. Giun đất

4.2. Giun quế

4.3. Giun đỏ

4.4. Rươi

5. Vai trò

5.1. Thức ăn cho vật nuôi

5.2. Cải tạo đất

5.3. Xử lý rác hữu cơ

5.4. Nuôi giun lấy phân bón