ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของเครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครอืข่ายท้องถิ่น (LAN)

1.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.2. รับส่งข้อมูลได้ไกลที่สุด 100 เมตร

1.3. เชื่อมต่อแบบ Client - server

1.4. เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก

2. เครือข่ายระดับเมือง (MAN)

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่นแต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. ครอบคลุมท้องที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

2.3. รับ - ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

3. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย (WLAN)

4.1. เป็นเทคโนโลยีสามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.2. ติดตั่งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์

4.3. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

5. ประโยชน์ระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล่องตัว

5.2. ไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาตราบใดที่อยู่ในระยะการส่งข้อมูล

5.3. ติดตั่งง่ายและรวรเร็ว

5.4. เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิลและไม่รกรุงรัง

5.5. สามารถขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.6. พราะเพียงแค่มีบัตรพีซี(PC Card) มาต่อเข้ามากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที

5.7. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุนซึ่งมีราคาสูง

5.8. เพราะในระยะยาวแล้วระบบเครือข่ายไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและ การขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อยกว่าเดิมหลายเท่า เพราะติดตั้งง่าย

5.9. สามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่าย

5.10. เพราะสามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งานได้โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุดเช่น ระหว่างตึกระหว่างอาคารระหว่างที่พักเป็นต้นไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องการเดินสายเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ