ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ  เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายถ้องถิ่นหรือเครือข่ายเเลนLocal Area Network:LAN

1.1. เป็นระบบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. รับข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

2. เครือข่ายระดับเมือหรือเครื่อข่ายแมน Metoplitan Area Network :MAN

2.1. สื่อสารระยะทางได้ไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น

2.2. รับส่งข้อมูลไม่เกิน 60 กิโลเมตร

3. เครือข่ายระดับประเทศ Wide Area Network:WAN

3.1. เชื่อโยงคอมพิวเตอร์อระหว่างองค์กรเมืองประเทศ

3.2. เชื่อต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย Wireless Local Area network:WLAN

4.1. เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สาย

4.2. สามารถขยายเครือขา่ยสัญญาณได้

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล้องตัวสูง

5.1.1. ไม่ว่าจะย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา

5.2. ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

5.2.1. ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งสายเเบิ้ลและไม่รกรุงรัง

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.3.1. คอมพิวเตอร์ PC ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

5.4. ลดค่าใช้ง่ายโดยรวม

5.4.1. ไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา

5.5. สามารถช่วยปรับขนาดขององค์กรได้เหมาะสม

5.5.1. สามารถย้ายตำแหน่งการใช้งานได้