ประเภทของ เครือข่ายคอมพวิเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่ายคอมพวิเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ เครือข่ายคอมพวิเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (local Area Network : LAN

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับ - ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

1.4. เชื่อต่อแบบ Client - Server

1.5. ความสามารถในการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เครือข่ายระดับเมื่อง หรือเครือข่ายแมน (Metropolitan network : MAN)

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่นแต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ - ส่งข้อมูบได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่านระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน (Wide Area Network : WAN)

3.1. เชื่อโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วมนการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย (Wrieless Local Area Network : WLAN)

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.2. เป้นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.3. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์