ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ  เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน <Local Area network :LAN>

1.1. รับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

1.2. ใช้เชื่องโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. เป็นระบบเครือข่ายระดับเล็ก

2. เครือข่ายรัดับเมืองหรือเครือข่ายแมน <Metropolitan Area netwoek :MAN>

2.1. รับ-ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.2. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น แต่น้อยกว่าระดับประเทศ

3. เครือข่ายระดับประเทศ <Wida Area Network:MAN>

3.1. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

3.2. เชื่อมโยงระยะทางไกลมาก

4. เครือข่ายไร้สาย <Wirelessloeal Area NetWork:WLAN>

4.1. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์

4.2. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. ลดค่าใช้จ่ายโดยร่วม

5.1.1. ไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา

5.2. มีความคล่องตัว

5.2.1. ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่องใดก็สามารถเชื่อมได้

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.3.1. ใช้ซีพ๊การ์ดเชื่อมต่อกับโน็คบุ๊คสามารถเข้าสู้ระบบได้ทันที

5.4. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม

5.4.1. สามารถย้ายตำแหน่งการใช้งานโดยการเชื่อมตอ่จุดต่อจุด

5.5. ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

5.5.1. ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสาย