ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ  เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายระดับเมืองหรือเครือข่ายแมน

1.1. คลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัด

1.2. รับ-ส่งข้อมูลไม่เกิน 60 กิโลเมตร

1.3. สื่อสารไกลกว่าท้องถิ่นแต่น้อยกว่าระดับประเทศ

2. เครือข่ายระดับประเทศหรือเครือข่ายแวน

2.1. เชื่อมได้ไกลมาก

2.2. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

2.3. เชื่อมต่อระหว่างองค์กร เมือง หรือประเทศ

3. เครื่อข่ายไร้สาย

3.1. เทคโนโลยีไร้สาย

3.2. ติดตั้งบริเวณที่มีอุปรรคด้านภูทิศาสตร์

3.3. สามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

3.4. ประโยชน์ระบบเครือข่ายไร้สาย

3.4.1. ติดตั้งง่ายรวดเร็ว

3.4.2. มีความคล่องตัวสูง

3.4.3. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

3.4.4. ขยายระบบเครือข่ายง่าย

3.4.5. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม

3.5. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย

3.5.1. เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์

3.5.2. คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีความเท่าเทียมกัน

3.5.3. กระจายสัญญาณคลื่นวิทยุ เพื่อรับ-ส่งข้อมูล

3.5.4. เหมาะกับงานด้านความเร็ว

3.5.4.1. เพิ่มเติมในการส่งสัญญาณ

3.5.5. ติดตั้งได้ง่าย ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน

3.5.5.1. เป็นแลนไร้สายไร้เสาอากาศ

3.5.6. รับ-ส่งโดยใช้ Access Point หรือ Hot Spot

3.5.6.1. คุณสมบัติเหมือน Access Point แต่ไม่ผูกติดกับเครือข่ายไร้สาย

3.5.7. เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกับแม่ข่าย

3.5.7.1. รับ-ส่งสัญญาณระหว่างตึกที่อยู่ห่างกัน

3.5.8. รัศมีอาคาร 500 ฟุต,ภายนอกอาคาร 1000 ฟุต

3.5.8.1. เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ Access Point

4. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน

4.1. เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก

4.2. รับ-ส่งข้อมูล 100 เมตร

4.3. เชื่อต่อแบบ Client-Server

4.4. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียง

4.5. ทำงานระบบถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server