ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร by Mind Map: ประเภทของเครือข่าย  คอมพิวเตอร

1. เครือข่ายท้องถิ่น หรืิอเครือข่ายแลน Local Area Network:LAN

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียง

1.3. รับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

1.4. เชื่อมต่อแบบ Client-Server

1.5. ความสามารถในการทำงานถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เครือข่ายระดับเมืองหรือเครือข่ายแมน Metropolitan Area Network:MAN

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น

2.2. รับ-ส่งข้อมูลไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ Wide Area Network:WAN

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรและระหว่างเมือง

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย Wireless Local Area Network:LAN

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาร

4.2. เป็นเทคโนโลยีสามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.3. ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล่องตัวสูง

5.1.1. ไม่ว่าจะย้ายคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งใดก็ยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา

5.2. ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว

5.2.1. ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งสายเคเบิ้ล

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.3.1. ใช้ซีพีการ์ดต่อกันกับโน้ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ PC ก็เข้าสู่ระบบได้ทันที

5.4. ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

5.4.1. ไม่เสียเวลาบำรุงรักษา

5.5. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม

5.5.1. ย้ายการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมต่อจุดต่อจุด