ประเภทของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของคอมพิวเตอร์

1. เครือข่าย หรือ เครือข่ายแลน (Loral Area Network : LAN)

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชี่อมโยงคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสูด100เมตร

1.4. เชี่อมโยงแบบ Cilent-Server

2. เครือข่ายระดับเมือง หรือเครือข่าย (Metropolitan Area Network:MAN)

2.1. สือสารได้ระยาไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น แต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ-ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือ จังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือ เครือข่ายแวน (Wide Aera Network:WAN)

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ระหว่างเมือง ระหว่างประเทศ

3.2. เชี่อมโยงระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการสื่อการต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย (Wide Local Aera Network:WLAN)

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.2. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีความคล่องตัวสูง

5.2. ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย

5.4. ลดค่าใช่จ่ายส่วนรวม

5.5. สามารถช่วยปรับขนาดองค์กรได้อย่างเหมาะสม