ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครื่อระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน

1.1. เป็นรวะบบเครือข่ายระดับเล็กใช้คอมพิวเตอร์ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.2. และรับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100เมตร

1.3. หรือเชื่อต่อแบบ Client.Sovver

2. เครือข่ายระดับเมืองหรือเครือข่ายแมน

2.1. สื่อสารได้ไกลเครือข่ายท้ัองถิ่นแต่น้อยเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ-ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 เมตร

2.3. หรือครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวักดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายแวน

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรหระหว่างเมืองระหว่างประเทศ

3.2. หรือเชื่อมต่อระยะทางได้ไกลและความเร็วในการสืา่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเป็นเทคโนโลยีสามารถขยายเครือข่ายระบบสื่อสาร

4.2. สามารถขยายเครือข่ายระบบสื่อสารใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรค

5. ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย

5.1. มีคยวามคล่องตัวสูง

5.2. และติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

5.3. ขยายระบบเครือข่ายได้ง่ายและลดค่าใช้จ่ายฑโดยรวม

5.4. สามารถปรับขนาดงค์กรให้เหมาะสมท