ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ by Mind Map: ประเภทของ  เครือข่าย  คอมพิวเตอร์

1. เครื่อข่ายท้องถิ่น (LAN)

1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

1.2. ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ไกล้เคียงเข้าด้วยกัน

1.3. รับ-ส่งข้อมูลได้ไกลสุด 100 เมตร

1.4. เชื่อมต่อแบบ Client - Server

1.5. ความสามารถในการทำงานทั้งหมดถูกกำหนดไว้ที่เครื่อง Server

2. เครือข่ายระดับเมือง (MAN)

2.1. สื่อสารได้ระยะไกลกว่าเคือข่ายท้องถิ่น แต่น้อยกว่าเครือข่ายระดับประเทศ

2.2. รับ - ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร

2.3. ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอหรือจังหวัดเดียวกัน

3. เครือข่ายระดับประเทศ (WAN)

3.1. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร ระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

3.2. เชื่อมต่อระยะทางได้ไกลมาก

3.3. ความเร็วในการส์่อสารต่ำ

4. เครือข่ายไร้สาย (WLAN)

4.1. เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

4.2. เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายเครือข่ายแบบสัญญาณได้

4.3. ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์