Quản lý nhà cung cấp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản lý nhà cung cấp by Mind Map: Quản lý nhà cung cấp

1. Đánh giá và phát triển nhà cung cấp

1.1. Đánh giá kết quả hoạt động của nhà cung cấp

1.1.1. Những quyết định đo lường kết quả hoạt động của nhà cung cấp

1.1.1.1. Đo lường cái gì/ tiêu chí nào

1.1.1.1.1. kết quả về chất lượng hàng hóa

1.1.1.1.2. kết quả về giao nhận hàng hóa

1.1.1.1.3. kết quả về sự cắt giảm chi phí

1.1.1.1.4. lưu ý/ cần cân nhắc về đánh giá theo tiêu chí định lượng hay định tính

1.1.1.2. Đo lường, & tần suất báo cáo

1.1.1.2.1. đối với nhà cung cấp (người bán)

1.1.1.2.2. đối với người mua

1.1.1.3. Phương án phân tích, sử dụng dữ liệu đo lường

1.1.1.3.1. nhận diện khu vực hoạt động không hiệu quả

1.1.1.3.2. cơ sở ra quyết định liên quan đến

1.1.2. Các loại kỹ thuật đo lường kết quả hoạt động của nhà cung cấp

1.1.2.1. Hệ thống đo lường phân loại

1.1.2.2. Hệ thống đo lường theo sự phân loại có trọng số

1.1.2.3. Hệ thống đo lường trên cơ sở chi phí

1.2. Tối ưu hóa và quản lý cơ sở cung ứng

1.2.1. lợi thế củamột cơ sở cung ứng tối ưu

1.2.2. một số nguy cơ khi duy trì ít nhà cung cấp

1.2.3. một số hướng tiếp cận trong tối ưu hóa cơ sở cung ứng

1.3. Chiến lược (quy trình) phát triển nhà cung cấp

1.3.1. Xác định nhà cung cấp mặt hàng cốt lõi cần được phát triển

1.3.2. hình thành nhóm mua sắm chức năng chéo

1.3.3. Họp mặt với nhóm quản lý cấp cao của nhà cung cấp

1.3.4. xác định khả năng và cơ hội cải thiện

1.3.5. xác định tiêu chí đo lường và cơ chế chia sẻ chi phí

1.3.6. tiến đến thỏa thuận đối với các dự án chính và đòi hỏi hợp tác nguồn lực

1.3.7. điều chỉnh tình trạng của dự án cũng như chiến lược khi cần thiết

1.4. Vượt qua những khó khăn khi phát triển nhà cung cấp

1.4.1. rào cản đặc thù từ phía người mua

1.4.1.1. sản lượng hàng mua không phải là cơ sở ra quyết định đầu tư phát triển

1.4.1.2. không có lợi ích rõ ràng đối với người mua trong việc phát triển nhà cung cấp

1.4.1.3. sự quan trọng của hàng mua không phải là cơ sở ra quyết định đầu tư phát triển

1.4.1.4. thiếu sự quan tâm của cấp quản lý trong phát triển nhà cung cấp

1.4.2. rào cản đặc thù từ nền tảng giao tiếp của người mua và người bán

1.4.2.1. nhà cung cấp chần chừ chia sẻ thông tin về chi phí hoặc quy trình

1.4.2.2. tính bảo mật cản trở sự chia sẻ thông tin

1.4.2.3. nhà cung cấp không tin tưởng người mua

1.4.2.4. văn hóa tổ chức nghèo nàn gây ra sự cản trở

1.4.2.5. nhà cung cấp không có đủ sự thúc giục để tham gia

1.4.3. rào cản đặc thù từ phía nhà cung cấp (người bán)

1.4.3.1. thiếu sự cam kết đối với cấp quản lý từ phía nhà cung cấp

1.4.3.2. nhà cung cấp đã thỏa thuận nhưng chậm trễ triển khai

1.4.3.3. nhà cung cấp thiếu hụt nguồn lực để triển khai

1.4.3.4. nhà cung cấp thiếu hệ thống thông tin

1.4.3.5. nhà cung cấp không tin về lợi ích nhận được khi tham gia hoạt động phát triển