tema1-av.inicial

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tema1-av.inicial by Mind Map: tema1-av.inicial

1. tema-1

1.1. COMPÀS SIMPLE

1.2. COMPÀS COMPOST

2. av. inicial

2.1. notes musicals àmbit 3 4.

2.2. figures musicals ordenades amb el seu silenci.

2.2.1. ordena de més gran a més petita totes les figures musicals.

2.3. tres compassos simples

2.3.1. digues quins són els tres principals compassos simples.

2.4. que és un calderó?

2.4.1. signe que allarga la duració de la nota.

2.5. funció del puntet

2.5.1. per sumar a una figura la meitat del seu valor.

2.6. definició de: melodia, harmonia i polifonia

2.6.1. melodia: succeció de sons amb sentit que formen una frase musical

2.6.2. harmonia: estructura d'una peça musical referent a la composició

2.6.3. polifonia: melodies diferents amb sentit que sonen al mateix temps.

2.7. que és un musicograma?

2.7.1. és un dibuix amb colors que ajuda a compendre la musica.

2.8. families i subfamilies instrumentals

2.8.1. ins. de corda

2.8.1.1. corda percudida(mitjançant teclat)

2.8.1.1.1. piano

2.8.1.2. corda puntejada(mitjançant dits, pua o teclat)

2.8.1.2.1. guitarra

2.8.1.3. corda fregada(arquet/roda)

2.8.1.3.1. viola

2.8.2. ins. de vent

2.8.2.1. mitjançant la bufa humana(flauta)

2.8.2.2. vent metall(broquet)

2.8.2.2.1. trompeta

2.8.2.3. vent fusta

2.8.2.3.1. inxa(gralla)

2.8.2.3.2. bisell(flauta travessera)

2.8.3. idiòfons

2.8.3.1. altura definida

2.8.3.1.1. fusta(xilòfon)

2.8.3.1.2. metall(trompa))

2.8.3.2. altura indefinida

2.8.3.2.1. fusta(triangle)

2.8.3.2.2. metall(plats)

2.8.4. membranòfons

2.8.4.1. percudits(pandereta)

2.8.4.2. fregats(simbomba)

2.8.4.3. bufats(kazoo)

2.8.5. electròfons

2.8.5.1. elèctrics(piano)

2.8.5.2. electrònics (guitarra)

2.9. escales DoM, SolM, Lam i Rem

2.10. diferència entre ritme i polsació