phương pháp nghiên cứu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
phương pháp nghiên cứu by Mind Map: phương pháp nghiên cứu

1. giam chi phí sử dụng dịch vụ thu gom rác

2. tác động tới môi trường và cuộc sống người dân ở khu vực

2.1. tính chất rác thải nhựa

3. giảm chi phí phân loại và tái chế rác thải nhựa

4. phương pháp phân tích tổng hợp thông tin

4.1. đánh giá nhanh

4.2. so sánh

5. môi trường cải thiện

6. Đặt Vấn Đề

6.1. hình ảnh rác bãi rác

6.2. hình ảnh rác thải nhựa

7. quy trình thực hiện

7.1. chèn hình ảnh

7.2. đề xuất biện pháp

7.2.1. công ty tái chế nhựa kết hợp với công ty xử lý thu gon rác tạo điều kiện như giảm giá sử thu gom rác với những hộ có phân loại rác tại nguồn,

8. Tổng quan

8.1. nguồn gốc và những tác hại của rác thải nhựa

8.1.1. nguồn xả thải nào

9. Phương pháp nghiên cứu

9.1. phương pháp định tính

9.1.1. thu kết quả khảo sát

9.1.1.1. tiến hành khảo sát chính thức

9.1.2. phương pháp phỏng vấn hiện trường

9.1.2.1. xây dựng bảng câu hỏi

9.1.2.2. đi thực địa để có cái nhìn trung về khảo sát

9.1.2.3. chỉnh sửa bảng câu hỏi

9.1.2.4. tiến hành thử nghiệm bảng câu hỏi

9.1.3. phân chia khu vực khảo sát

10. tên đề tài

11. kết quả dự kiến

11.1. giảm thiểu rác thải nhựa