THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG by Mind Map: THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG

1. Y HỌC CHỨNG CỨ

1.1. Định nghĩa

1.1.1. bác sĩ canada khởi xướng thập kỉ 90

1.1.2. bằng chứng-lâm sàng

1.1.3. david sackett đưa biện pháp điều trị từng bệnh =

1.1.3.1. 1. dữ liệu nghiên cứu

1.1.3.2. 2. thầy thuốc

1.1.3.3. 3. bệnh nhân

1.2. 5 đặc trưng

1.2.1. 1. trung tâm: cá thể

1.2.2. 2. thầy thuốc cập nhật kiến thức, chọn ra giải pháp

1.2.3. 3. thầy thuốc đánh giá nguồn thông tin

1.2.4. 4. quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân ngang hàng. bệnh nhân chọn dịch vụ

1.2.5. 5. bệnh nhân chủ động phương pháp

1.3. 7 mức độ tin cậy thấp đến cao

1.3.1. 1. quan sát lâm sàng

1.3.1.1. ý kiến cá nhân

1.3.2. 2. nghiên cứu cơ bản

1.3.2.1. nghiên cứu sinh lý trên súc vật

1.3.2.2. không trên người

1.3.2.3. khởi đầu thử nghiệm khoa học

1.3.3. 3. nghiên cứu từng người bệnh

1.3.4. 4. nghiên cứu bệnh chứng

1.3.4.1. bệnh chứng

1.3.4.1.1. trung bình

1.3.4.1.2. mối liên hệ 1 nguy cơ-1 bệnh

1.3.4.2. cắt ngang

1.3.4.2.1. trên trung bình

1.3.4.2.2. mối tương quan 1 nguy cơ-1 bệnh

1.3.4.2.3. tỉ lệ bệnh hiện hành

1.3.4.3. theo thời gian

1.3.4.3.1. trên cắt ngang

1.3.4.3.2. Mối liên hệ 1 hay nhiều yếu tố nguy cơ-nguy cơ phát bệnh

1.3.5. 5. nghiên cứu đoàn thể

1.3.5.1. quần thể

1.3.6. 6. thực nghiệm

1.3.7. 7. tổng kết thực nghiệm

1.3.7.1. giá trị khoa học cao nhất

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG

2.1. khái niệm

2.1.1. Chăm sóc y tế dựa vào bằng chứng

2.1.1.1. áp dụng y học chứng cứ cho mọi lĩnh vực

2.2. 5 tầm quan trọng

2.2.1. Chi phí kê đơn

2.2.2. lợi ích điều trị

2.2.3. lợi ích dịch vụ

2.2.4. tài chính

2.2.5. kết quả điều trị

3. tác dụng HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG

3.1. tác động

3.1.1. quyết định lâm sàng

3.1.2. quy tắc điều trị

3.1.3. chi phí y tế

3.2. công cụ chăm sóc y tế hiệu quả và nhất quán

3.3. xóa khoảng cách lâm sàng và bằng chứng khoa học

3.4. Bằng chứng khoa học trả lời cho nhân viên y tế không rõ thực hành lâm sàng đúng

4. MỤC TIÊU CỦA Y HỌC CHỨNG CỨ

4.1. Tối ưu hiệu quả điều trị

4.2. thay đổi thực hành y tương lai

4.3. quan điểm để giáo dục

4.4. cơ sở chính sách hợp lí

5. THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG

5.1. 5 BƯƠC

5.1.1. 1.tình huống lâm sàng

5.1.2. 2. chuyển lâm sàng thành câu hỏi trả lời được

5.1.3. 3. tìm y văn trả lời câu hỏi

5.1.4. 4. giải quyết tình huống

5.1.5. 5. đánh giá

5.2. Xác định câu hỏi lâm sàng

5.3. tìm bằng chứng tốt nhất

5.4. thẩm định bằng chứng

5.5. tích hợp bằng chứng và bệnh nhân

5.6. đánh giá