Bài 1:Từ máy tính đến mạng máy tính.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 1:Từ máy tính đến mạng máy tính. by Mind Map: Bài 1:Từ máy tính đến mạng máy tính.

1. 3.Vai trò của mạng máy tính.

1.1. -Mô hình mạng máy tính hiện nay là mô hình khách-chủ.

1.2. -Vai trò:

1.2.1. -Máy chủ là dùng để quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung.

1.2.2. -Máy khách là sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp,có thể dùng chung các phần mềm,cùng chơi các trò chơi,hoặc khai thác các tài nguyên mà máy chủ cho phép.

2. 4.Lợi ích của mạng máy tính.

2.1. -Dùng chung dữ liệu.

2.2. -Dùng chung các thiết bị phần cứng.

2.3. -Dùng chung các phần mềm.

2.4. -Trao đổi thông tin.

2.5. -Góp phần cho sự phát triển kinh tế.

2.6. -Nâng cao đời sống của con người.

2.7. -Mở ra một chương mới cho lĩnh vực kinh tế tri thức.

3. 1.Khái niệm mạng máy tính.

3.1. a,Mạng máy tính là gì?

3.1.1. -Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu,phần mềm,các thiết bị phần cứng,...

3.2. b,Các thành phần của mạng.

3.2.1. -Các thiết bị đầu cuối.

3.2.2. -Môi trường truyền dẫn.

3.2.3. -Các thiết bị kết nối mạng.

3.2.4. -Giao thức truyền thông.

4. 2.Phân loại mạng máy tính.

4.1. a,Mạng có dây và mạng không dây.

4.1.1. -Mạng có dây.

4.1.2. -Mạng không dây.

4.2. b,Mạng cục bộ và mạng diện rộng.

4.2.1. -Mạng cục bộ.

4.2.2. -Mạng diện rộng.