Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lương by Mind Map: Lương

1. Chấm công

1.1. Phép

1.2. Ngày công thực tế

1.3. Ngày công hưởng lương

1.4. Ngày công chuẩn

1.5. Ngày nghỉ nguyên lương

1.5.1. ( chế độ NH +Lễ+ C/tác+ đào tạo)

2. Hồ sơ lương

2.1. Số người phụ thuộc

2.2. Bảo hiểm xã hội

2.3. Bảo hiểm y tế

2.4. Bảo hiểm thất nghiệp

2.5. Kinh phí công đoàn

3. Employeelog

3.1. Lương thỏa thuận

3.1.1. Lương cơ bản

3.1.2. Lương kinh doanh

3.2. Phụ cấp tính thuế

3.2.1. Phụ cấp độc hại

3.2.1.1. LCB * 5%

3.2.2. Phụ cấp thu hút

3.2.2.1. Nhập

3.2.2.2. Max = LCB + LKD

3.2.3. Phụ cấp lưu động

3.2.3.1. (LCB+LKD) * 10%

3.2.3.2. Min = 1.000.000

3.2.4. Phụ cấp trách nhiệm

3.2.4.1. (LCB+LKD) * 10%

3.2.5. Phụ cấp kiêm nhiệm

3.2.5.1. Nhập

3.2.5.2. Max = (LCB + LKD) * 5%

3.2.6. Phụ cấp Đảng đoàn

3.2.6.1. Nhập

3.3. Trợ cấp ăn ca

3.3.1. 730.000

4. Các bảng cài đặt

4.1. Mức lương tối thiểu vùng

4.2. Biểu thuế

4.3. Tỷ lệ tạm giữ lương

5. Đợt chi trả 1

5.1. Đợt lương cơ bản

5.1.1. Thực nhận đợt 1

5.1.2. Thu nhập chịu thuế đợt cơ bản

5.1.3. Dữ liệu lấy từ bảng Chấm công

5.1.4. Dữ liệu lấy thêm từ bảng Điều chỉnh lương

6. Đợt chi trả bổ sung

6.1. Đợt chi trả bổ sung lương

6.1.1. Thu nhập chịu thuế đợt bổ sung

6.1.2. Thực nhận đợt bổ sung

6.2. Đợt chi trả phúc lợi

6.2.1. Thực nhận đợt chi trả phúc lợi

7. Đợt chi trả 2

7.1. Chênh lệch lương đợt 1

7.1.1. Chênh lêch thực nhận đợt 1 tính lại

7.1.1.1. Thực nhận đợt 1 tính lại

7.1.1.2. - Thực nhận đợt 1

7.1.2. Dữ liệu lấy từ bảng Chấm công và EmployeeLog

7.1.2.1. Chấm công lấy dữ liệu chấm công theo tháng chi trả mới nhất

7.1.2.2. Dữ liệu lương nếu Lastlog có Ngày điều chỉnh lương bằng tháng chi trả thì lấy lương tại lastlog, nếu không thì lấy dữ liệu lương tại log Max(Ngày điều chỉnh lương) theo tháng chi trả

7.1.2.2.1. Cập nhật lại Ngày điều chỉnh lương (thay đổi API lương sẽ cập nhật ngày hiệu lực lương vào trường Ngày điều chỉnh lương và càn lại dữ liệu tại Employeelog)

7.2. Đợt lương kinh doanh

7.2.1. Thực nhận đợt kinh doanh

7.2.2. Thu nhập chịu thuế đợt kinh doanh

7.2.3. Dữ liệu lấy thêm tại bảng Điều chỉnh lương

7.3. Đợt lương quyết toán

7.3.1. Lương thực nhận quyết toán

7.3.2. Thu nhập chịu thuế quyết toán

7.3.3. Lấy dữ liệu từ bảng tham số KPI

7.3.3.1. Người nào có import dữ liệu KPI tháng nào sẽ tính quyết toán lại tháng đó. Nguyên tắc lấy lương tại log Max (Ngày điều chỉnh lương) theo tháng quyết toán

7.4. Đợt lương ngoài giờ

7.4.1. Thực nhận lương thêm giờ

7.4.2. Thu nhập chịu thuế thêm giờ

7.4.2.1. Lương 1 giờ

7.4.2.1.1. (Lương cơ bản + lương kinh doanh + phụ cấp tính thuế)

7.4.2.1.2. / Ngày công chuẩn

7.4.2.1.3. / 8

7.4.2.2. * Tổng số giờ làm thêm

7.4.2.2.1. + Số giờ làm thêm ngày thường ban ngày

7.4.2.2.2. + Số giờ làm thêm ngày thường ban đêm

7.4.2.2.3. + Số giờ làm thêm ngày nghỉ ban ngày

7.4.2.2.4. + Số giờ làm thêm ngày nghỉ ban đêm

7.4.2.2.5. + Số giờ làm thêm ngày lễ ban ngày

7.4.2.2.6. + Số giờ làm thêm ngày lễ ban đêm

7.4.2.2.7. - Số ngày nghỉ bù * 8

7.4.3. Cho phép tính lại các tháng cũ

7.4.4. Dữ liệu lấy từ bảng tham số thêm giờ

7.4.4.1. Người nào có import dữ liệu thêm giờ tại tháng chi trả thì chi trả, trong trường hợp tháng chi thêm giờ đã chi trả tại tháng trước đó vẫn tính, phần chênh lệch sẽ tính vào điều chỉnh lương đợt 2 chịu/không thuế

7.4.4.2. Nguyên tắc lấy lương: Lấy Dữ liệu lương tại log Max (ngày điều chỉnh lương) theo tháng thêm giờ

7.5. Thuế thu nhập cá nhân

7.5.1. Thuế TNCN

7.5.1.1. Thu nhập tính thuế

7.5.1.2. Áp dụng theo biểu thuế

8. Điều chỉnh lương

8.1. Điều chỉnh liên quan đến lương

8.1.1. Chịu thuế

8.1.1.1. + Lương cơ bản và phụ cấp theo ngày công theo NC hưởng lương

8.1.1.2. Lương kinh doanh tạm ứng

8.1.1.3. Thu nhập chịu thuế ngoài giờ

8.1.1.4. Lương kinh doanh quyết toán

8.1.2. Không thuế

8.1.2.1. Tiền ăn giữa ca

8.1.2.2. Thu nhập không chịu thuế ngoài giờ

8.2. Điều chỉnh liên quan đến báo cáo

8.2.1. + NLĐ Đoàn phí

8.2.2. + NLĐ Bảo hiểm Thất nghiệp

8.2.3. + NLĐ Bảo hiểm Y tế

8.2.4. + NLĐ Bảo hiểm xã hội

8.2.5. + NSDLĐ Kinh phí công đoàn

8.2.6. + NSDLD Bảo hiểm xã hội

8.2.7. + NSDLD Bảo hiểm Y tế

8.2.8. + NSDLĐ Bảo hiểm Thất nghiệp

9. Tỷ lệ hoàn thành lương kinh doanh

9.1. KPI = null

9.1.1. Đối với tháng tính lương = tháng chi trả

9.1.1.1. KPI tháng tính lương = KPI tạm giữ

9.1.2. Đối với tháng tính lương < tháng chi trả

9.1.2.1. Không tính quyết toán

9.2. Kpi = X

9.2.1. Không tính quyết toán

9.2.1.1. Không giao chỉ tiêu KPI

9.3. KPI >0

9.3.1. Tính quyết toán

10. Lương thêm giờ

10.1. Số giờ làm thêm ngày thường ban ngày

10.2. Số giờ làm thêm ngày thường ban đêm

10.3. Số giờ làm thêm ngày nghỉ ban ngày

10.4. Số giờ làm thêm ngày nghỉ ban đêm

10.5. Số giờ làm thêm ngày lễ ban ngày

10.6. Số giờ làm thêm ngày lễ ban đêm

11. Các màn hình cảnh báo

11.1. Cảnh báo các trường hợp thay đổi lương trong tháng

11.2. Cảnh báo các trường hợp nghỉ việc trong tháng (để quyết toán KPI luôn không đợi theo quý nữa)