Самодіагностика психічних станів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Самодіагностика психічних станів by Mind Map: Самодіагностика психічних станів

1. Опитувальники

1.1. Ця група методів спрямована на виявлення якісно різнорідних переживань стану, які з більшою чи меншою якістю можуть бути усвідомлені людиною. Виділені симптоми входять до складу опитувальника у вигляді розгорнутих словесних формулювань, які мають запитувальну чи стверджувальну форму. Характеристика стану людини будується на основі загальної кількості зазначених симптомів та аналізу їх якісної своєрідності.

2. Методики визначення психофізіологічних показників

2.1. Доцільність застосування в діагностичних цілях суб'єктивних методик для оцінки психічних станів пояснюється різноманітністю проявів симптоматики різних станів у внутрішньому житті людини. На цей час серед багатьох вчених достатньо поширена думка про інформативність суб'єктивних даних, хоча ця галузь досліджень тривалий час знаходилась поза науковими розробками. На формування комплексу суб'єктивних переживань прямий вплив мають такі фактори, як установка суб'єкта і його навички саморефлексії, ступінь усвідомлення симптомів та часу їх появи, мотивація, значимість діяльності, індивідуальні особливості людини. Однак, за твердженням С.Г. Геллерштейна, суб'єктивні переживання є не що інше, як відображення стану суб'єктивних процесів у свідомості чи відчуттях самої людини. Виходячи із цього твердження, дуже важливим є знаходження адекватного способу аналізу цієї сфери проявів життєдіяльності.

3. Для цілісної діагностики психічних (емоційних) станів, їх вивчення необхідно проводити на зазначених рівнях прояву, а методики, які використовуються для діагностики психічних станів, належать до трьох груп:

3.1. визначення поведінкових проявів.

3.2. визначення психофізіологічних показників

3.3. визначення суб'єктивного стану

4. Опитувальники суб'єктивного шкалування

4.1. Ця група методик призначена для більш тонкої оцінки стану. Обстежуваного просять співставити свої відчуття з рядом ознак, формулювання кожного із яких максимально стисле. Вони представлені, як правило, парою полярних ознак. Передбачається, що людина здатна оцінити ступінь вираженості кожного симптому, співставляючи інтенсивність внутрішнього переживання із заданою оціночною шкалою.

5. Дослідження показників психічних функцій

5.1. Для діагностики станів може бути використана практично будь-яка із розроблених в експериментальній психології методик, які оцінюють:

5.1.1. ефективність процесів пам'яті

5.1.2. сприймання

5.1.2.1. уваги