การสืบค้นสารสนเทศเเละความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสืบค้นสารสนเทศเเละความรู้ by Mind Map: การสืบค้นสารสนเทศเเละความรู้

1. 1. องค์ประกอบของกลไกลการสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต Search engine 1.1 ตัวสำรวจหรือรวบรวมข้อมูล Spider หรือ Crawler 1.2 ตัวดรรชนี Indexer หรือ Catalog 1.3 โปรเเกรมค้นข้อมูล Search engine soflware

2. 2. รายละเอียดเเละตัวอย่างการสืบค้น OPAC 2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ 2.2 ฐานข้อมูลสำนักคณะกรรมการ 2.3 ฐานข้อมูลทดลองใช้

3. 2.เทคนิคการสืบค้น 1. เทคนิคตรรกบูลลีน เเบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1.1 การใช้ And,Or,Notประกอบเป็นประโยคการค้น 1.2 การใช้เทคนิคตรรกบูลลีนจากเมนูทางเลือก 1.3 การใช้เครื่องหมายบวก+(Plus) หรือ - (Minus) 2. เทคนิคการตัดคำ สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ 2.1 การใช้เครื่องหายกลไกลส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมาย *(Astpisk)แทนการตัดคำส่วนใหญ่ 2.2 การสืบค้นจากรากศัพท์ 3. เทคนิคการใช้คำใกล้เคียง 3.1 ADJ หมายถึง ให้คำที่ค้นอยู่ใกล้กัน 3.2 NEAP หมายถึง ให้คำที่ค้นอยู่ใกล้กันในระยะ 25 คำ 3.3 FAR หมายถึง ให้คำที่ค้นอยู่ห่างกัน 25 คำหรือมากกว่านั้น 3.4 ให้คำที่ค้นอยู่ห่างกันในระยะ 25 คำ 4. เทคนิคการใช้รหัสกำกับคำสั้น สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ 4.1 สืบค้นจากเมนูทางเลือก 4.2 สืบค้นโดยใช้เขตข้อมูลกำกับลงในประโยคการค้น 5. เทคนิคอื่นๆ 5.1 เทคนิคการค้นด้วยเครื่องหมายคำพูด 5.2 เทคนิคการค้นคำพ้องความหมาย 5.3 เทคนิคการค้นกลุ่มคำ 5.4 เทคนิคการค้นหาช่วงชุดของตัวเลข 5.5 เทคนิคการหานิยาม 5.6 เทคนิคการกรองสิ่งที่ค้นหา 5.7 ควรใช้คำที่หลากหลายและประโยคไม่ควรค้นหาเกิน 32 คำ

4. 1. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมออนไลน์ 1.1 วิธีการสืบค้นโดยใช้ทางเลือกต่างๆในOPAC 1.2 ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นด้วยOPAC

5. 3. การสืบค้นสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 3.1 นามานุกรม Web Directions 3.2 เครื่องมือสืบค้น Search engine