ทฤษฎีการพยาบาลไนติงเกล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทฤษฎีการพยาบาลไนติงเกล by Mind Map: ทฤษฎีการพยาบาลไนติงเกล

1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล

1.1. จัดหอผู้ป่วย

1.2. จัดห้องพักเจ้าหน้าที่

2. กรอบแนวคิด มโนมติ

2.1. การพยาบาล

2.2. สุขภาพ

2.3. คน

2.4. สิ่งแวดล้อม

2.4.1. อากาศ

2.4.2. น้ำสะอาด

2.4.3. แสงสว่าง

2.4.4. ความสะอาด

2.4.5. การบำบัดน้ำ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติ

3.1. การพยาบาล

3.1.1. กระบวนการพยาบาล

3.1.1.1. การสังเกต

3.1.1.2. การบันทึก

3.1.1.3. การจัดการสิ่งแวดล้อม

3.2. คน

3.3. ภาวะสุภาพ

4. ประวัติความเป็นมา

4.1. 1820 เกิด เมือง ฟลอเรนส์ ประเทศ อิตาลี บิดามารดา ชาวอังกฤษ

4.2. 1851 ศึกษาวิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี เมือง Kaiserwerth

4.3. 1853 ปฏิบัติงาน ฐานะหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลหญิงในกรุงลอนดอน

4.4. สงครามไครเมีย ปฏิบัติหน้าที่บริบาลจัดการสิ่งแวดล้อมหอผู้ป่วย ในประเทศตุรกี

4.5. 1860 เขียนหนังสือ แนวคิดทางการพยาบาล Note on Nursing What it is and What it is not

5. การประยุกต์ใช้

5.1. เป็นแนวทางจัดสิ่งแววดล้อมส่งเสริมสุขภาพประชาชน

5.1.1. จัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ชุมชน ตั้งแต่แรกเกิด

5.1.2. ออกแบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

5.1.3. เป้นแนวทางในการจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค