Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? by Mind Map: Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?

1. vai trò hệ thống điều khiển

1.1. Hệ thống hoạt động tốt

2. Cái gì điều khiển máy tính

2.1. Hệ điều hành điều khiển máy tính

2.2. Điều khiển

2.2.1. Phần cứng

2.2.2. Phần mềm

2.2.3. Khai thác thông tin của con người