Географията на България

География, Релеф, Полезни изкопаеми

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Географията на България by Mind Map: Географията на България

1. Географско положение

1.1. Математико - географско

1.1.1. Северно полукълбо

1.1.2. Източно полукълбо

1.1.3. Югоизточна Европа

1.1.4. Североизточна част на Балканския п-в

1.2. Природногеографско

1.2.1. Средиземноморско климатично влияние

1.2.2. Широчинна географска зоналност

1.2.3. Височинна зоналност

1.3. Икономогеографско

1.3.1. България е между Централна, Западна и Северна Европа и Източното Средиземноморие

1.3.2. Територията й се пресича от важни европейски транспортни коридори

1.4. Политикогеографско

1.4.1. Членство в ЕС

1.4.2. Членство в НАТО

2. Релеф

2.1. Разнообразен

2.1.1. Низини

2.1.2. Равнини

2.1.3. Хълмисти земи

2.1.4. Платовидни земи

2.1.5. Речни долини

2.1.6. Планини

2.1.7. Котловини

2.2. Скален състав

2.2.1. Магмени скали

2.2.1.1. Средногорието

2.2.1.2. Странджа

2.2.1.3. Източни Родопи

2.2.2. Седиментните

2.2.2.1. Предбалкан

2.2.2.2. Дунавска равнина

2.2.2.3. Стара планина

2.3. Метаморфни

2.3.1. Рила

2.3.2. Пирин

2.3.3. Родопите

2.4. Ендогенни процеси

2.4.1. Тектонски структури

2.4.2. Земетресения

2.4.3. Морфоструктури

2.4.3.1. Мизийската плоча

2.4.3.2. Балканидите

2.4.3.3. Краищидите

2.4.3.4. Рило - Родопска

2.5. Екзогенни процеси

2.5.1. Изветрителните процеси

2.5.1.1. Пирин

2.5.1.2. Рила

2.5.1.3. Витоша

2.5.1.4. Стара планина

2.5.2. Денудационно-гравитационните процеси

2.5.2.1. Склоновете на:

2.5.2.1.1. Рила

2.5.2.1.2. Пирин

2.5.2.1.3. Витоша

2.5.2.1.4. Западна Стара планина

2.5.3. Дефлационни процеси

2.5.3.1. Дюните по черноморското крайбрежие

2.5.4. Абразионните процеси

2.5.4.1. Морски тераси

2.5.4.2. Стръмни скалисти откоси

2.5.5. Ерозията

2.5.5.1. Скални пирамиди

2.5.5.2. Скални гъби

2.5.6. Карстовите процеси

2.5.6.1. Открит карст

2.5.6.2. Покрит карст

3. Полезни изкопаеми

3.1. Горивни (Изкопаеми горива)

3.1.1. Въглища

3.1.1.1. Антрацитни

3.1.1.1.1. Край гр.Своге

3.1.1.2. Черни

3.1.1.2.1. Балканския басейн

3.1.1.3. Кафяви

3.1.1.3.1. Бобовдолски басейн

3.1.1.3.2. Пернишки басейн

3.1.1.4. Лигнитни

3.1.1.4.1. Източномаришкия басейн

3.1.2. Нефт и Природен газ

3.1.2.1. Враца

3.1.2.2. Кнежа

3.1.2.3. Плевен

3.2. Рудни (Метални)

3.2.1. Черни метали

3.2.1.1. Желязна

3.2.1.1.1. Кремиковци (край София)

3.2.1.2. Манганова

3.2.1.2.1. Оброчище (Варненско)

3.2.1.3. Хромова

3.2.1.3.1. Източни Родопи

3.2.2. Цветни метали

3.2.2.1. Медна

3.2.2.1.1. Средногорието

3.2.2.1.2. Стара планина

3.2.2.1.3. Странджа

3.2.2.2. Олово-цинкова

3.2.2.2.1. Родопите

3.2.2.2.2. Стара планина

3.2.3. Благородните метали

3.2.3.1. Злато

3.2.3.1.1. Челопеч

3.2.3.1.2. Долината на река Огоста

3.2.3.1.3. Долината на река Струма

3.3. Нерудни(Неметални)

3.3.1. Неметални индустриални минерали

3.3.1.1. Каолин

3.3.1.2. Каменна сол

3.3.1.3. Флуорит

3.3.1.4. Азбест

3.3.2. Строителни материали

3.3.2.1. Варовици

3.3.2.2. Пясъци

3.3.2.3. Глини

3.3.3. Скално-облицовъчни материали

3.3.3.1. Мрамори

3.3.3.2. Гранити

3.3.3.3. Пясъчници