ข้อมูลมีคุณค่า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อมูลมีคุณค่า by Mind Map: ข้อมูลมีคุณค่า

1. ยุคของข้อมูลสารสนเทศ

1.1. BIG DATA

1.2. DATA SCIENCE

1.2.1. 1.ศึกษากระบวนการในการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาประมวลผล

1.2.2. 2.เข้าใจปรากฎการหรือตีความ

1.2.3. 3.ทำนายหรือพยากรณ์

1.2.4. 4.ค้นหารูปแบบหรือแนวโน้มจากข้อมูล

1.2.5. 5.วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อแนะนำทางเลือกที่เหมาะสม

1.2.6. 6.ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด

1.3. DATA ANALYTICS

2. วิทยาการข้อมูล

3. กระบวนการวิทยาการข้อมูล

4. การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล