ขยะล้นโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ขยะล้นโรงเรียน by Mind Map: ขยะล้นโรงเรียน

1. ควรทิ้งขยะให้เป็นที่

2. ใช้เทคโนโลยีการประกอบหุ่นยนต์

3. ทำถังเป็นสีเพื่อเเยกประเภท

4. ปลูกฝังการทิ้งขยะให้แก่ผู้อื่น

5. ตักเตือนคนที่มาทิ้งขยะไม่ถูกที่

6. รถเก็บขยะสิ่งประดิษฐ์

7. หุ่นยนต์

8. แยกขยะ

9. ที่เก็บขยะ

10. ช่วยกันทิ้งขยะ

11. ทราบถึงสาเหตุที่มาของขยะ

12. ทำโครงการธนาคารขยะเพื่อให้คนในรร.เก็บขวดาขาย

13. พยายามอย่าใช้กระดาษสิ้นเปลือง