Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sóng by Mind Map: Sóng

1. Bố Cục

1.1. Đoạn 1 : những cảm xúc suy nghĩ về "Sóng" về tác giả của người phụ nữ trẻ tuổi

1.2. Đoạn 2 : nghĩ về "Sóng" và cội nguồn tình yêu đôi lứa

1.3. Đoạn 3 : nghĩ về "Sóng" và nỗi nhớ , lòng thủy chung của con gái

1.4. Đoạn 4 : nghĩ về "Sóng" và khát vọng của tình yêu

2. Tác Giả : Xuân Quỳnh tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh ( 1942 - 1988 ) Quê : La Khê , Hà Đông , Hà Tây , mẹ mất sớm , ở với Bà Nội

3. Tổng Kết

4. Hoàn Cảnh Sáng Tác

5. Hình Tượng "Sóng"

6. Câu Hỏi

7. Âm Điệu