Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi:

1.1. Informatika

1.2. Podatak i informacija

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Računalstvo

1.4.1. Računalo

1.5. Programska podrška (software)

1.6. Sklopovlje računala (hardware)

2. Povijesni razvoj računala

2.1. Ručna obrada

2.1.1. ABAK 3000.pr.Kr.

2.2. Mehanička obrada

2.2.1. Pascalina

2.3. Elektromehanička obrada

2.3.1. Colossus, Alan Turing

2.4. Elektronička obrada

2.4.1. Šest generacija računala

3. Vrste i tipovi računala

3.1. Superračunala

3.2. Velika računala

3.3. Mini računala

3.4. Mikro računala

4. Informatika i ekologija

4.1. Ekologija

4.2. Zelena tehnologija

4.3. ICT

5. Informatička sigurnost

5.1. Zaštita uređaja

5.2. Zaštita osobnih podataka

5.3. Zaštita zdravlja

5.4. Zaštita okoliša

6. BROJEVNI SUSTAVI

6.1. Brojevni

6.2. Dekadski

6.3. Binarni

6.4. Oktalni, heksadekadski

6.5. Bit, bajt, kilobajt,megabajt, gigabajt, terabajt

7. KODIRANJE BROJEVA

7.1. Kodiranje brojeva - bitovi

7.2. ASCII - osmobitni binarni broj

8. LOGIČKE FUNKCIJE

8.1. Negacija ili logički NE

8.2. Konjukcija ili logički I

8.3. Disjunkcija ili logički ILI