Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNALSTVO

1.6. RAČUNALO

1.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJA RAČUNALA

2.1. NAČIN OBRADE PODATAKA

2.1.1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. ABAK,3000 P.K.

2.1.2. MEHANIČKA OBRADA

2.1.2.1. PASCALINA, 1642.

2.1.2.2. ARITMOMETAR, 1820.

2.1.2.3. DIFERENCIJALNI STROJ, 1822.

2.1.2.4. ANALITIČKI STROJ, 1833.

2.1.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.1.3.1. SORTIRNI STROJ, 1890.

2.1.3.2. Z3, 1941.

2.1.3.3. COLOSSUS, 1943.

2.1.3.4. ALAN TURING

2.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.1.4.1. GENERACIJE RAČUNALA

2.1.4.1.1. ELEKTRONSKA CIJEV

2.1.4.1.2. TRANZISTOR

2.1.4.1.3. INTEGRIRANI KRUG

2.1.4.1.4. VISOKO INTEGRIRANI KRUG

2.1.4.1.5. MIKROPROCESOR

2.1.4.1.6. BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

3. PRVO OSOBNO RAČUNALO

3.1. ALTAIR 880, 1975.

4. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

4.1. PREMA VELIČINI

4.1.1. SUPERRAČUNALA

4.1.1.1. FIZIKA

4.1.2. VELIKA RAČUNALA

4.1.2.1. BANKE

4.1.3. MINI RAČUNALA

4.1.3.1. UMREŽAVANJE RAČUNALA

4.1.4. MIKRO RAČUNALA

4.1.4.1. PERSONAL COMPUTER

5. EKOLOGIJA I INFORTMATIKA

5.1. EKOLOGIJA

5.1.1. PRIRODNA ZNANOST KOJA SE BAVI ODNOSIMA MEDU ZIVIM ORGANIZMIMA

5.2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5.2.1. PRIMJENA RAČUNALA I KOMUNIKACIJSKE OPREME

6. ZAŠTITA OKOLISA