Informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informatika by Mind Map: Informatika

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Informatika

1.5. Računalstvo

1.6. Računalo

1.7. Sklopovlje računala

1.8. Programska podrška

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. Ručna obrada

2.1.1. Abak

2.2. Mehanička obrada

2.2.1. Pascalina

2.2.2. Artimometar

2.2.3. Diferencijalni stroj

2.2.4. Analitički stroj

2.3. Elektromehanička obrada

2.3.1. Sortirni stroj

2.3.2. Z3

2.3.3. Alan Turing - Colossus

2.4. Elektronička obrada

2.4.1. 1. Generacija - elektronske cijevi

2.4.2. 2. Generacija - tranzistor

2.4.3. 3. Generacija - integrirani krug

2.4.4. 4. Generacija - visoko integrirani krug

2.4.5. 5. Generacija - mikroprocesor

2.4.6. 6. Generacija - biočipovi i umrežena računala

3. Vrste i tipovi računala

3.1. Superračunala

3.2. Velika računala

3.3. Mini računala

3.4. Mikro računala

4. Matematičke i logičke osnove rada računala

4.1. Brojevni sustavi

4.1.1. Binarni (baza 2)

4.1.1.1. Bit - može biti 0 ili 1

4.1.1.1.1. Bajt (8 bitova)

4.1.1.1.2. Kilobajt (1024 bajtova)

4.1.1.1.3. Megabajt (1024 kilobajta)

4.1.1.1.4. Gigabajt (1024 megabajta)

4.1.1.1.5. Terabajt (1024 gigabajta)

4.1.2. Dekatski (baza 10)

4.2. Logički funkcije

4.2.1. Negacija ili logički ne

4.2.2. Konjukcija ili logički i

4.2.3. Disjunkcija ili logički ili