Computer Assisted Instruction : CAI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer Assisted Instruction : CAI by Mind Map: Computer Assisted Instruction : CAI

1. คืออะไร

1.1. สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์

1.2. สื่อการเรียนที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้

1.3. นำเสนอสื่อประสมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้เหมือนการสอนจริงในห้องเรียน

2. ประเภท

2.1. แบบการสอน

2.2. แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน

2.3. แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ

2.4. แบบสร้างสถานการณ์จำลอง

2.5. แบบสร้างเป็นเกมส์

2.6. แบบการแก้ปัญหา

2.7. แบบทดสอบ

2.8. แบบสถานการณ์เพื่อให้ค้นพบ

3. องค์ประกอบสำคัญ

3.1. สารสนเทศ

3.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล

3.3. การโต้ตอบ

3.4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที

4. ประโยชน์

4.1. ใช้ในการเรียนด้วยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก

4.2. จูงใจผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น สนุกสนานไปกับการเรียน

4.3. ผู้เรียนรู้ผลได้ทันที

4.4. สร้างมาตรฐานการสอนให้เป็นมาตรฐานเดิมทุกครั้ง

5. แนวทางการนำไปใช้

5.1. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อโทรคมนาคม

5.2. ใช้สอนเนื้อหาที่ซับซ้อนไม่สามารถแสดงข้องจริงได้หรือมีอันตราย

5.3. ใช้สอนแทนผู้สอน

5.4. ใช้เป็นสื่อแสดงลำดับขั้นของเหตุการณ์ที่ต้องการให้เห็นผลอย่างชัดเจนและช้า

5.5. เป็นสื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่โดยไม่ต้องเสียเวลาสอนซ้ำหลายๆ หน

6. ความสำคัญ

6.1. บทเรียนง่ายและสะดวกใช้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและครบถ้วน

6.2. ใช้เทคนิควิธีการที่แตกต่างไปจากการเรียนแบบอื่น

6.3. ปรับให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนได้