แนวคิดเชิงคำนวณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวคิดเชิงคำนวณ by Mind Map: แนวคิดเชิงคำนวณ

1. การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย(decomposition)

1.1. เป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็น ปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อน น้อยลง เพื่อช่วยให้การคิดวิเคร่ะห์และ ออกแบบวิธีแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น

2. การคิดเชิงนามธรรม(abstraction)

2.1. เป็นการแยกรายละเอียดที่สำคัญและ จำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากราย ละเอียดที่ไม่จำเป็น ซึ่งรวมไปถึงการ แทนกลุ่มของปัญหา ขั้นตอน หรือ กระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย่อย หลายขั้นตอนด้วยขั้นตอนใหม่เพียงขั้น ตอนเดียว

3. การออกแบบอัลกอรึทึม(algorithm)

3.1. เป็นการพัฒนากระบวนการหาคำตอบ ให้เป็นขั้นตอนที่บุคคลหรือึอมพิวเตอร์ สามารถนำไปปฏิบัติตามเพื่อแก้ไขได้

4. การพิจารณารูปแบบ(pattern recognition)

4.1. เป็นการวิเคราะห์หาความเหมือนหรือ คล้ายคลึงกันระหว่างปัญหาที่แตกย่อย ออกมา หรือความคล้ายคลึงกับปัญหา อื่นๆที่มีผู้ออกแบบวิธีการแก้ไขอยู่แล้ว