Български език

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Български език by Mind Map: Български език

1. Правописни норми

1.1. Правописни правила

1.1.1. Правопис на ,,-нн''

1.1.2. Правопис на ъ/а

1.1.3. Чужди думи, завършващи на ,,-ея'', ,,-ия''

1.2. Правопис на ър/ръ; ъл/лъ;

1.3. Правопис на думи

1.3.1. Сложни съществителни имена

1.3.1.1. Слято писане

1.3.1.1.1. С гласна ,,о'', ,,е''

1.3.1.1.2. Без гласна

1.3.1.2. Полуслято писане

1.3.1.2.1. Собствени имена с еднакви основи

1.3.1.2.2. Фразеологични съчетания

1.3.1.3. Разделно писане

1.3.2. Сложни прилагателни имена

1.3.2.1. Слято писане

1.3.2.1.1. Когато са образувани от сл. същ.

1.3.2.1.2. Когато са образувани от географски названия

1.3.2.1.3. Когато са образувани от същ. собствени имена

1.3.2.1.4. Когато са образувани от чис. бройно, изписано с думи

1.3.2.2. Полуслято писане

1.3.2.2.1. Когато са образувани от съч. словосъчетания

1.3.2.2.2. Когато са образувани от две собствени имена

1.3.2.2.3. Когато са образувани от чис. бройно, изписано с думи

1.3.3. Наречия

1.3.3.1. Слято писане

1.3.3.1.1. Предлог и същ. име

1.3.3.1.2. Предлог и наречие

1.3.3.2. Полуслято писане

1.3.3.2.1. Образувано от две глаголни форми

1.3.4. Предлози

1.3.4.1. Слято писане

1.3.4.1.1. Предлог и наречие

1.3.4.1.2. Предлог и същ. име

1.3.4.1.3. Предлог и предлог

1.3.5. Междуметия

1.3.5.1. Слято писане

1.3.5.1.1. Когато се повтаря буква

1.3.5.2. Полуслято писане

2. Пунктуационни норми

2.1. При прости изречения

2.1.1. Обособени части

2.1.2. Еднородни части

2.1.3. Вметнати думи и изрази

2.2. При цитиране

2.2.1. Цитиране от лирическо призведение

2.3. При сложни изречения

2.3.1. Сложно съчинено изречение

2.3.2. Сложно съставно изречение

2.3.2.1. С подчинено определително изречение

2.3.2.2. С подчинено допълнително изречение

2.3.2.3. С подчинено обстоятелствено изречение

2.3.2.4. С подчинено подложно изречение

2.3.3. Сложно смесено изречение

3. Граматична норма

3.1. Граматични грешки

3.1.1. Съгласуване по род и число

3.1.2. Бройна форма на съществителните

3.1.3. Членуване

3.1.4. Падежни форми

4. Правоговорни норми

4.1. Правоговорни правила

4.1.1. Ясен изговор на гласните ,,е'' и ,,о''

4.1.2. Ясен изговор на гласния звук ,,а''

4.1.3. Съгласните в окончанията на глаголите от второ спрежение се изговарят меко

4.1.4. Когато гласните ,,а'' и ,,я'' са под ударение се изговарят като ,,ъ'' и ,,йъ''

4.1.5. Променливо ,,я''

4.2. Основни отклонения

4.2.1. Изпускане на ,,х''

4.2.2. Произнасяне на ,,е'' вместо променливо ,,я''

4.3. Правоговорни дублети

4.3.1. Неправилно ударение

4.3.2. Ударенията се приемат като възможни и в двата случая