สรุปสัปดาห์ที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปสัปดาห์ที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา by Mind Map: สรุปสัปดาห์ที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา

1. อัตราของเสียจากการผลิตเครื่องจักร

1.1. ลดลง 78%

2. บริษัทซีร็อกซ์ถือว่านำการเทียบสมรรถนะมาใช้ครั้งเเรกอย่างเป็นรูปธรรม

3. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ดีกว่า

4. ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมคุณภาพ

4.1. 1.ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทาง QC

4.2. 3.จัดอบรม QCC ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

4.3. 2.ตรวจสอบข้อบกพร่องเสมอ

4.4. 4.ทำความเข้าใจว่าลูกค้าสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดขององค์กร

5. เป็นกิจกรรมที่พนักงานกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-10 คน

6. 1. กลุ่ม QCC.

6.1. ร่วมมือร่วมใจกัน นำปัญหาในบริษัทหรือในโรงงานของกลุ่มมาวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ใช้เหตุผล

6.2. ยึดหลักการของวงจร PDCA

6.2.1. Plan

6.2.2. Do

6.2.3. Check

6.2.4. Action

6.3. วัตถุประสงค์ ของ QCC

6.3.1. 1.เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากพนักงานในการปรับปรุง

6.3.2. 2.เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มด้วยกลุ่ม

6.3.3. 3.เพื่อเปิดโอกาสให่พนักงานได้คิดสร้างสรรค์

6.3.4. 4.เพื่อให้มีการยอมรับเเละรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันเเละกัน

6.4. หลักการพื้นฐานของ QCC

6.4.1. พัฒนาคน

6.4.1.1. พัฒนางาน

6.4.1.1.1. พัฒนาทีม

7. 2.องค์กร TQC

7.1. เป็นการรวมกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรเข้าด้วยกัน

7.1.1. เป็นการร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร

7.2. จุดเริ่มต้นของการใช้ TQC

7.2.1. เงินจมจากการมีวัสดุคงคลัง

7.2.2. ค่าเสียหายจากการผลิตสินค้าที่ไม่ดี

7.3. เเนวคิดเกี่ยวกับ TQC

7.3.1. สภาพการผลิตครั้งละน้อย ๆ

7.3.2. ปลูกฝังการตรวจเครื่องมือทุกวัน

7.3.3. กำหนดขนาดการผลิตต่ำกว่ากำลัง

7.3.4. เรียบร้อยเเละรักษาความสะอาด

8. 3.โครงการ TQM

8.1. คือ การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือมีคุณภาพ

8.2. จัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8.3. เปรียบเสมือนกับเสาของบ้าน ยิ่งมีเสาที่เเข็งเเรงมาค้ำยันตัวบ้านไว้มากเท่าไหร่บ้านก็เเข็งเเรงมากเท่านั้น

8.4. การดำเนินโครงการเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านคุณภาพ บ้านที่่เเข็งเเรง

8.5. เป้าหมายหน่วยงาน

8.5.1. 5 ส.

8.5.2. คิว ที

8.5.3. QCC

8.5.4. ISO

8.5.5. อื่น ๆ

9. 4.การเทียบสมรรถนะ

9.1. การเทียบสมรรถนะอย่างเป็นรูปธรรมครั้งเเรก

9.1.1. เหนือฟ้ายังมีฟ้า (เราไม่เก่งทุกเรื่อง)

9.1.2. มีขั้นตอน/ระบบ (ทำตามกติกา)

9.2. ประวัติการทำ Benchmarking

9.2.1. เวลาในการให้บริการ

9.2.1.1. ลดลง 27 %

9.2.2. ต้นทุน / หน่วย

9.2.2.1. ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

9.2.2.1.1. การเทียบสมรรถนะโดยใช้เเนวทางของเเคมป์ใช้เวลา 2-3 ปี

9.2.2.1.2. เเคมป์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารคนหนึ่งได้นำความคิดเรื่องการเทียบสมรรถนะมาใช้ในบริษัท

9.2.2.1.3. เพิ่มขึ้น 50 %

9.2.2.2. เพิ่มขึ้น 20 %

9.2.2.3. ลดลง 50 %

9.2.3. รายได้ของพนักงาน

9.3. เเนวคิด....

9.3.1. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (เปิดใจ ยอมรับ)

9.3.2. เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เปิดเผย จริงใจ)