การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน by Mind Map: การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

1. QCC

1.1. เป็นระบบการบริหารงานแผนใหม่ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

1.1.1. มีส่วนร่วมในการบริหาร

1.1.2. ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ

1.1.3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง

1.1.4. รู้จักปรับปรุงตนเอง

2. TQM

2.1. เป็นแนวทางที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน

2.1.1. ประกอบด้วย 8 ส่วน

2.1.1.1. ความผู้พันและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง

2.1.1.2. การวางแผนและการจัดองค์กร

2.1.1.3. การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง

2.1.1.4. การให้การศึกษาและการฝึกอบรม

2.1.1.5. ความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วม

2.1.1.6. ทีมงาน

2.1.1.7. การวัดและการสะท้อนกลับ

2.1.1.8. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

3. BSC

3.1. เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถนำปัจจัยหลักทางกลยุทธ์ขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ

3.1.1. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรในการพิจารณา

3.1.2. ผลสำเร็จของการทำงานโดยผ่านมุมมองด้าน

3.1.2.1. ด้านการเงิน

3.1.2.2. ด้านลูกค้า

3.1.2.3. ด้านกระบวนการภายใน

3.1.2.4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

4. TQC

4.1. เป็นการร่วมมือกันทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับต่ำสุดถึงผู้บริหารสูงสุด

4.1.1. เชื่อว่าการจัดการนั้นเป็นงานของทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหาร

4.1.2. ผู้บริหารทุกคนต้องบริหารงานงานของตน

4.1.2.1. ต้องวางแผน

4.1.2.2. ควบคุมงานของตนเอง