انواع مطالعات

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
انواع مطالعات by Mind Map: انواع مطالعات

1. مطالعه ی اولیه

1.1. مشاهده ای(observation)

1.1.1. توصیفی

1.1.1.1. case_report

1.1.1.1.1. بررسی بیماری های نادر در ۳تا ۵نفر

1.1.1.2. case_series

1.1.1.2.1. بررسی بیماری های نادر در ۵تا۱۵نفر

1.1.1.3. cross_sectional

1.1.1.3.1. مطالعه ی جامعه در مقطعی از مکان و زمان

1.1.2. تحلیلی

1.1.2.1. case_control

1.1.2.2. retrospective

1.1.2.2.1. رسیدن از out come به exposure

1.1.2.3. prospective (cohort)

1.1.2.3.1. رسیدن از exposure به out come

1.1.2.4. کوهورت تاریخی

1.2. مداخله ای (intervation)

1.2.1. (clinicaltrial)انسانی

1.2.1.1. RCT (randomized clinical trual)

1.2.1.1.1. برای اثبات کار آمد بودن محصول ازین روش استفاده میشه

1.2.1.2. nRCT

1.2.2. حیوانی(animaltrial)

1.3. مورد استفاده در پروپوزال

1.3.1. قسمت روش مطالعه

1.4. مقاله ی original

1.4.1. introduce

1.4.2. method

1.4.3. result

1.4.4. disscussion

2. مطالعه ی ثانویه

2.1. narrative

2.2. systematic

2.2.1. تمام مقالات منتشر شده جمع آوری شده غیر معتبر ها حذف شده سپس بدون دخالت نظر شخصی نتیجه یا جهت نتیجه مشخص میشه

2.2.2. meta analyse

2.2.2.1. نتیجه ی نهایی داره چون همه ی تحقیقات در یک راستاست

2.3. مقاله ی مروری

2.3.1. introduce

2.3.2. disscussion