ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN by Mind Map: ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ

1.1. KN: động cơ là cố gắng thỏa mãn nhu cầu của con người

1.2. 3 đặc tính

1.2.1. cường độ

1.2.2. định hướng

1.2.3. kiên trì

1.3. Tầm quan trọng: P=M*A*E

1.3.1. P:hiệu suất

1.3.2. M: năng suất

1.3.3. A: động lực

1.3.4. E; môi trườngg

2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ

2.1. Lý thuyết cấp bậc nhu cầu

2.1.1. nhu cầu thiết yếu

2.1.2. đc an toàn

2.1.3. đc hòa hợp

2.1.4. đc tôn trọng

2.1.5. thể hiện bản thân

2.2. Lý thuyết ERG

2.2.1. NC phat triển

2.2.1.1. nc tự thể hiện

2.2.1.2. nc tôn trọng

2.2.2. NC giao tiếp

2.2.3. NC tồn tại

2.2.3.1. nc an toàn

2.2.3.2. nc sinh lý

2.3. Lý thuyết cuả MC Clelland

2.3.1. nc hội nhập

2.3.2. nc thành đạt

2.3.3. nc quyền lực

2.4. Lý thuyết công bằng

2.4.1. O/IA<O/IB: không công bằng do khen thưởng dươi mức

2.4.2. O/IA=O/IB: công bằng

2.4.3. O/IA>O/IB : không công bằng do khen thưởng quá mức

2.5. Lý thuyết thiết lập mục tiêu

2.5.1. lập mục tiêu

2.5.2. mức độ mục tiêu

2.5.3. chấp nhận mục tiêu

2.5.4. thông tin phản hồi

2.6. Lý thuyết đặc điểm công việc

2.6.1. sự đa dạng kĩ năng

2.6.2. Sự đồng nhất vs công việc

2.6.3. Ý nghĩa của công việc

2.6.4. Sự tự chủ tương đối trông công việc

2.6.5. Mức độ phản hồi về công việc

3. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT VÀO NƠI LÀM VIỆC

3.1. Tạo động lực cho các nhóm đối tượng

3.1.1. Lực lương lao động chuyên gia

3.1.1.1. Bản thân cv

3.1.2. Nhóm lao động tạm thời

3.1.2.1. Được phát triển những kĩ năng

3.1.3. Nhân viên kĩ năng thấp,lương tối thiểu

3.1.3.1. lời khen

3.1.3.2. phản hồi

3.1.3.3. nói rõ yêu cầu

3.1.3.4. mở rộng cv

3.2. Thiết kế phần thưởng

3.2.1. Chương trình qt mở

3.2.2. Chương trình công nhận nhân viên

3.2.3. Chương trình chi trả theo hiệu suất