การพัฒนาของประเทศไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาของประเทศไทย by Mind Map: การพัฒนาของประเทศไทย

1. ไทยแลนด์ 1.0

2. ไทยแลนด์ 2.0

3. ไทยแลนด์ 3.0

4. ไทยแลนด์ 4.0

5. ยุคของเกษตรกรรม

6. ปลูกข้าว

7. ทำพืชสวน พืชไร่

8. เลี้ยงสัตว์

9. สร้างรายได้และยังชีพ

10. ยุคอุตสาหกรรมเบา

11. มีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต

12. ผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นตัน

13. ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

14. ยุคอุตสาหกรรมหนัก

15. ผลิตและขายส่งออก รถยนต์ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

16. ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก

17. เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

18. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปเป็นสินค้านวัตกรรม

19. เปลี่ยนจากการเน้นผลิตสินค้าไปเป็นการเน้นบริการ

20. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์