Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบินไทย by Mind Map: การบินไทย

1. วัฒนธรรมองค์กร

1.1. T

1.1.1. การทำงานเป็นทีมและความน่าเชื่อถือ

1.2. H

1.2.1. ความสุขและการต้อนรับ

1.3. A

1.3.1. การปลุกและความรับผิดชอบ

1.4. ผม

1.4.1. แรงบันดาลใจและความซื่อสัตย์

2. ห้องรับรองพิเศษ

2.1. รอยัลออร์คิด

2.2. ชั้นธุรกิจรอยัลซิลค์

2.3. ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3.2. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

3.3. การปฏิบัติติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

3.6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

3.7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

4. ที่ตั้ง

4.1. เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900

5. ฝูงบิน

5.1. Airbus

5.1.1. A330-300: 330 / 33H / 33R

5.1.2. A350-900

5.1.3. A380-800

5.2. Boeing

5.2.1. โบอิ้ง 747-400: 74R / 74N

5.2.2. โบอิ้ง 777-300 / 300ER

5.2.3. โบอิ้ง 777-200 / 200ER

5.2.4. โบอิ้ง 787-9

5.2.5. โบอิ้ง 787-8

6. ชั้นบริการ

6.1. ชั้นหนึ่ง

6.1.1. รอยัลเฟิร์สคลาส

6.2. ชั้นธุรกิจ

6.2.1. ชั้นผ้าไหม

6.3. ชั้นประหยัด

7. เส้นทางบิน

7.1. ภายในประเทศ

7.2. ภายนอกประเทศ