ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH by Mind Map: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ VÀ TÀI CHÍNH

1. Tiền tệ

1.1. 1. Khái niệm

1.1.1. Bất cứ cái gì được chấp nhận trong thanh toán hàng hóa/ dịch vụ hoặc trả nợ

1.2. 2. Tính chất

1.2.1. Dễ nhận biết

1.2.2. Có thể chia nhỏ

1.2.3. Lâu bền

1.2.4. Dễ vận chuyển

1.2.5. Khan hiếm

1.2.6. Đồng nhất

1.2.7. Được chấp nhận

1.3. 3. Chức năng

1.3.1. a. Thước đo giá trị

1.3.1.1. Đo lường

1.3.1.1.1. Giá trị hàng hóa/ dịch vụ

1.3.1.1.2. Chi phí sản xuất

1.3.1.2. Giá trị hàng hóa được biểu hiện dưới dạng tiền tệ thì gọi là giá cả

1.3.1.3. Trừu tượng + pháp lý + quy ước

1.3.2. b. Trung gian trao đổi

1.3.2.1. Lưu thông hàng hóa, dịch vụ,...

1.3.2.2. Tiêu chuẩn

1.3.2.2.1. Sức mua tiền tệ ổn định

1.3.2.2.2. Có đủ tiền trong lưu thông

1.3.2.2.3. Mệnh giá phù hợp

1.3.2.3. Tác dụng

1.3.2.3.1. Tiết kiệm thời gian + chi phí giao dịch và lưu thông

1.3.2.3.2. Thúc đẩy chuyên môn hóa + phân công lao động xã hội

1.3.3. c. Bảo tồn giá trị

1.3.3.1. Cất trữ sức mua qua thời gian

1.3.3.2. Khắc phục hạn chế của tích trữ bằng hiện vật

1.3.3.3. Sức mua đồng tiền phải ổn định lâu dài

2. Các hình thái của tiền tệ

2.1. Hóa tệ

2.1.1. Kim loại

2.1.1.1. Vàng, bạc, trang sức,...

2.1.2. Phi kim loại

2.1.2.1. Lúa, gạo, gia súc,...

2.2. Tín tệ

2.2.1. Kim loại

2.2.2. Giấy

2.3. Bút tệ

2.3.1. Tấm séc,...

3. Khối tiền

3.1. Phục vụ công tác quản lý + điều tiết tiền tệ

3.2. Phân chia dựa vào

3.2.1. Tính thanh khoản của yếu tố cấu thành

3.2.2. Mức độ nhạy cảm của yếu tố cấu thành đối với các biến số vĩ mô

3.2.3. Khả năng quản lý của Ngân hàng Trung ương

3.3. M1

3.3.1. Tiền trong lưu thông

3.3.2. Tiền gửi không kỳ hạn

3.3.3. Séc du lịch

3.3.4. Tiền gửi có thể phát hành séc

3.4. M2

3.4.1. M1

3.4.2. Tiền gửi có kỳ hạn, lượng nhỏ

3.4.3. Tiền gửi tiết kiệm

3.4.4. Tiền gửi trên TTTT

3.4.5. Hợp đồng mua lại qua đêm

3.5. M3

3.5.1. M2

3.5.2. Tiền gửi có kỳ hạn, lượng lớn

3.5.3. Hợp đồng mua lại có kỳ hạn

4. Tài chính

4.1. Được phát triển từ sự ra đời & phát triển của nền sản xuất hàng hóa - tiền tệ và Nhà nước

4.2. Hệ thống các mối quan hệ trong sự phân bổ + sử dụng nguồn tiền thông qua quỹ tiền tệ/ tổ chức chuyên ngành/ thị trường tài chính

4.3. Dưới sự kiểm soát + điều hành chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước