Models d'estrcutura organitzativa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Models d'estrcutura organitzativa by Mind Map: Models d'estrcutura organitzativa

1. Model lineal

1.1. Avantatges

1.1.1. La simplicitat, l'autoritat i les àrees de responsabilitat estan bem definides en la presa de decisions

1.2. Inconvenients

1.2.1. Falta d'especialització dels directius, concentració d'autoritats excessiva, falta de flexibilitat per adaptar-se al canvis i falta de motivació dels subordinats

2. Model funcional

2.1. Avantatges

2.1.1. L'empresa pot disposar d'especialistes dins seu. Les comunicacions es fan directament. L'especialitat promou les decisions

2.2. Inconvenients

2.2.1. Els emplets poden rebre ordres i directrius de més d'un cap i de vegades són contradictòries

3. Model en línia i d'assessorament

3.1. Avantatges

3.1.1. Permet la intervenció d'especialistes que assessoren diversos departaments. Cada persona depèn d'una altra, només rep ordres d'un cap

3.2. Inconvenients

3.2.1. Les decisions són lentes, pot haver-hi conflictes de relacions entre el personal i el departament d'assessorament representa un cost addicional

4. Model matricial

4.1. Avantatges

4.1.1. Pot variar segons els projectes que es presenten

4.2. Inconvenients

4.2.1. Cal coordinar totes les persones que intervenen en un projecte, poden sorgir conflictes entre els directors