ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในแผนพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในแผนพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 by Mind Map: ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในแผนพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0

1. ปรับระบบการศึกษาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

2. การระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษา

2.1. ตระหนักในภาระหน้าที่ทางการศึกษา

2.1.1. องค์กรการกุศล

2.1.2. สถาบันศาสนา

2.1.3. สถาบันครอบครัว

2.1.4. ชุมชน

2.1.5. องค์กรวิชาชีพ

2.1.6. สถาบันการเมือง

2.1.7. เอกชน

2.1.8. สื่อมวลชน

3. พัฒนาความเหลี้ยมล้ำทางการศึกษา

3.1. การประเมินผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษา

3.2. ปรับการเรียนการสอนให้สอดรับกับชีวิตจริง

4. คุณภาพการศึกษา

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.1. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

5.2. การวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

6. ความเสมอทางการศึกษา

6.1. จัดการศึกษาพื้นฐาน 12 ปีถึงมัธยมปลาย

6.1.1. นโยบายเรียนฟรี 12 ปี

6.2. จัดสรรงบประมาณโดยยึดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

7. ประสิทธิภาพการจัดการบริหารการศึกษา

7.1. แยกการบริหารระหว่างราชการกับการศึกษา

7.1.1. ระบบบริหารภายใน ทุกคนเป็นประชาธิปไตย

7.1.2. ระบบการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพที่เน้นประสิทธิผล

7.1.3. ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชนมากกว่าสายบังคับบัญชา

7.2. จัดระบบบริหารระดับอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา

7.3. จัดระบบการบริหารกระทรวงโดยแบ่งแยกภารกิจ

8. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

8.1. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน

8.1.1. บริบทสังคมข่าวสารและการสื่อสาร

8.1.2. ปฏิวัติด้านเทคโนโลยี