รูปแบบของการประกอบธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ by Mind Map: รูปแบบของการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

1.1. ร้านโชวห่วย

1.2. หาบเร่

1.3. แผงลอย

1.4. ร้านสินค้าสะดวกซื้อ

1.5. ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง

2. ห้างหุ้นส่วน

2.1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

2.2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

2.3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. บริษัท

3.1. บริษัทจำกัด

3.2. บริษัทมหาชน

4. กิจการร่วมค้า

4.1. เป็นความร่วมมือร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัท

4.2. ผู้ร่วมลงทุนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

4.3. กิจการร่วมค้ามักมีลักษณะความร่วมมือชั่วคราว

4.4. การถอนตัวออกจากกิจการร่สมค้าจะกระทำได้เมื่อผู้ร่วมกิจการยินยอม

4.5. หากผู้ร่วมกิจการร่วมค้าคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต

5. กองทุนธุรกิจ

5.1. เป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย

5.2. ผู้นำทรัพย์สินมาลงทุนจะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่นำมาลงทุนเท่านั้น

5.3. ผู้นำทรัพย์สินมาลงทุนไม่มีสิทธิในการดำเนินการทางธุรกิจ

5.4. ผู้ประกอบการอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

5.5. มีความมั่นคงปลอดภัยในการลงทุน

6. โฮลดิ้งคอมพานี

6.1. โฮลดิ้งคอมพานี (Holding company) เป็นธุรกิจที่เน้นการเข้าควบคุมนโยบายของบริษัทในเครือของตนเอง โดยวิธีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในเครือ

7. สหกรณ์

7.1. สหกรณ์ (Co-operative) คือการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจโดยการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้องการที่เหมือนกัน

8. รัฐวิสาหกิจ

8.1. รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise) โดยทั่วไปหมายถึงการประกอบกิจการหรือธุรกิจที่รัฐบาลเข้าไปดำเนินการเอง โดยเป็นเจ้าของกิจการนั้นทั้งหมด หรือเป็นเพียงบางส่วน