การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา เรื่อง .......................................................

สรุปการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา เรื่อง ....................................................... by Mind Map: การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา เรื่อง .......................................................

1. การระบุและตีความปัญหา

1.1. ปัณหาคืออะไร

1.2. เกิดขึ้นเมื่อใด

1.3. เกิดที่ใด

1.4. ใครเกี่ยวข้องบ้าง

1.5. ทำไมจึงเป็นปัญหา

1.6. ผู้ใช้งานคือใคร

1.6.1. ความต้องการของผู้ใช้

1.6.2. บริบท

1.6.3. ข้อจำกัด/เงื่อนไข

1.6.3.1. ทางเศรษฐกิจ

1.6.3.2. ทางสังคม

1.6.4. ผลกระทบที่เกิดกับผู้ใช้

1.7. ความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

1.7.1. ความรู้พื้นฐาน

1.7.1.1. เช่น สมบัติวัสดุ กลไกการเคลื่อนที่

1.7.1.2. เช่น แรงโน้มถ่วง แรงต้าน แรงดึงดด ฯลฯ

1.7.1.3. เช่น การออกแบบ กระแสไฟฟ้า การต่อวงจร การเก็บพลังงาน เครื่องควบคุมการชาร์ต มอเตอร์ เฟือง

1.7.1.4. เช่น ระบบนิเวศ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.7.1.5. เช่น ความต้องการผู้ใช้ สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

1.7.2. ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.7.2.1. ข้อบังคับทางกฎหมาย

1.7.2.2. แนวปฏิบัติ

1.7.2.3. คุณธรรม จริยธรรม

1.7.2.4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

1.7.2.5. ทักษะจำเป็น เช่น การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ ฯลฯ

2. การพัฒนาแนวคิด

2.1. จะแก้ปัญหาอย่างไร

2.1.1. หน้าที่

2.1.2. องค์ประกอบ

2.1.3. สภาวะแวดล้อม

2.1.4. นวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

2.2. แนวคิดในการแก้ปัญหา

2.3. ภาพร่างหรือแผนภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิด

3. การสร้างแนวทางการแก้ปัญหา

3.1. สร้างต้นแบบนวัตกรรม

3.2. ทดสอบกับผู้ใช้ หรือสถานการณ์จริง

3.3. เก็บข้อมูลผลการทดสอบ

3.4. ประเมินสมรรถนะของวัตกรรมที่สร้างขึ้น

3.4.1. เกณฑ์การประเมิน

3.4.1.1. หน้าที่

3.4.1.2. ความต้องการ

3.4.1.3. เป้าหมายของการแก้ปัญหา

3.5. ปรับปรุงนวัตกรรม

3.5.1. ข้อมูลย้อนกลับผู้ใช้

3.5.2. ผลการประเมิน

3.5.3. ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ

3.6. ทักษะจำเป็นของผู้เรียนในการทดสอบการทำงานของต้นแบบ

3.6.1. การสังเกต

3.6.2. สืบค้น

3.6.3. การวิเคราะห์ข้อมูล