ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในแผนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในแผนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 by Mind Map: ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในแผนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0

1. ปัญหาของระบบการศึกษาแบบเก่า

1.1. ไม่ตอบสนองต่อบริบทของสัง และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2. ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา-การเข้าถึงการศึกษา

1.3. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างไร้ประสิทธิภาพ

1.4. คุณภาพของการศึกษาต่ำ-ผู้เรียนขาดทักษะที่สำคัญในโลกยุค 4.0

2. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.1. การปฏิวัติดิจิทัล และการปฏิวัติความรู้และข่าวสารสารสนเทศ

2.2. โลกาภิวัฒน์ และการแข่งขันในระบบตลาดหนึ่งเดียว

2.3. ภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

2.4. เศรษฐกิจยุคใหม่ทีเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3. การปฏิรูปการศึกษา การสร้างคนไทย 4.0

3.1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่จำเป็นต่อทักษะแห่งอนาคต

3.1.1. ความรู้เชิงบูรณาการ

3.1.2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบแนะแนวที่ดี

3.2.1. เพิ่มช่องทางในการเข้าเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

3.2.2. ช่วยปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนอย่างมีคุณภาพ

3.3. พัฒนาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.3.1. ใช้กระบวนการเรียนแบบ active learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

3.3.2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน

3.4. พัฒนาระบบการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ

3.4.1. ยกระดับอาชีวศึกษา-สายอาชีพให้ตอบสนองต่อโลกยุค 4.0

3.4.2. ยกระดับการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส เช่น คนยากจน คนพิการ

4. เป้าหมายสำคัญในการสร้างคนไทย 4.0

4.1. สร้างพลเมืองที่่มีทักษะในการเรียนรู้ และมีทักษะในการใช้/สร้างสรรค์นวัตกรรม

4.1.1. มีความคิดสร้างสรรค์

4.1.2. รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มี

4.1.3. มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ

4.1.4. สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมูลค่าในการผลิตได้

4.2. สร้างพลเมืองที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุค4.0

4.2.1. คุณลักษณะในด้านศีลธรรม

4.2.1.1. มีความเคารพผู้อื่น

4.2.1.2. มีสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี

4.2.1.3. มีจิตสาธารณะ

4.2.2. คุณลักษณะในด้านการทำงาน

4.2.2.1. มีความสามารถในการปรับตัว

4.2.2.2. มีความเป็นผู้ริเริ่ม-ผู้นำ

4.2.2.3. มีทักษะในการเข้าสังคม