รูปแบบของการประกอบธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบของการประกอบธุรกิจ by Mind Map: รูปแบบของการประกอบธุรกิจ

1. กิจการร่วมทุนระหว่างรัฐบาล และเอกชนโดยรัฐบาลถือหุ้นมากกว่า, องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ หรือบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

2. 1.ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

2.1. กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว ควบคุมการดำเนินเองทั้งหมด

2.1.1. 1.ร้านโชวห่วย

2.1.2. 2.หาบเร่

2.1.3. 3.แผงลอย

2.1.4. 4.ร้านสินค้าสะดวกซื้อ

2.1.5. 5.ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง

2.2. ข้อดี

2.2.1. - จัดตั้งง่าย - ใช้ทุนน้อย - เลิกล้มกิจการได้สะดวก เป็นต้น

2.3. ข้อเสีย

2.3.1. - ถูกจำกัดเรื่องเงินทุน - ขาดคู่คิด - ขยายธุรกิจยาก เป็นต้น

3. 2.ห้างหุ้นส่วน

3.1. เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปตกลงกันร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วน จำแนกได้ 3 ประเภท

3.1.1. 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ

3.1.2. 2.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

3.1.3. 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด

4. 3.บริษัท

4.1. เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีการแบ่งทุน ออกเป็นหุ้นหุ้นละเท่ากัน แต่ละหุ้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 บาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

4.1.1. 1.บริษัทจำกัด

4.1.2. 2.บริษัทมหาชน

5. 4.กิจการร่วมค้า

5.1. การประกอบธุรกิจที่มีความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน เมื่อดำเนินธุรกิจเรียบร้อยแล้วก็ยกเลิกกิจการร่วมค้าไป ลักษณะสำคัญมีดังนี้

5.1.1. 1.มีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัท

5.1.2. 2.ผู้ร่วมลงทุนจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สิน

5.1.3. 3.กิจการร่วมค้ามักมีลักษณะความร่วมมือชั่วคราว

5.1.4. 4.การถอนตัวจะทำได้เมื่อผู้ร่วมกิจการยินยอม

5.1.5. 5.หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตสามารถดำเนินกิจการต่อได้

6. 5.กองทุนธุรกิจ

6.1. ธุรกิจที่เกิดจาการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีการกำหนดเงื่อนไขของการลงทุนและกำหนดระยะเวลา

6.1.1. 1.เป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย

6.1.2. 2.ผู้นำสินทรัพย์มาลงทุนจะรับผิดชอบจำกัดเฉพาะสินทรัพย์ที่นำมาลงทุน

6.1.3. 3.ผู้นำสินทรัพย์มาลงทุนไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการทางธุรกิจ

6.1.4. 4.ผู้ประกอบการอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

6.1.5. 5.มีความมั่นคง ปลอดภัยในการลงทุน

7. 6.โฮลดิ้งคอมพานี

7.1. ธุรกิจที่เน้นการควบคุมนโยบายของบริษัทในเครือของตนเอง โดยการเข้าซื้อหุ้นในเครือ มักเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เรียกว่า "บริษัทแม่" ส่วนบริษัทที่ถูกควบคุมเรียกว่า "บริษัทในเครือ"

8. 7.สหกรณ์

8.1. งานร่วมมือกันเพื่อหากำไร หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในงานนั้นร่วมกัน, คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

9. 8.รัฐวิสาหกิจ