DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI by Mind Map: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

1. DÒNG ĐIỆN

1.1. I=∆𝑞/∆𝑡

1.2. I KHÔNG ĐỔI: I=𝑞/𝑡

1.3. Công- công suất của dòng điện chạy qua một đoạn mạch

1.3.1. A=q.U=UIt

1.3.2. P=A/t=UI

1.3.3. Q=R.I^2.t

1.3.4. P=Q/t=R.I^2

2. NGUỒN ĐIỆN

2.1. 𝜉=𝐴/𝑞

2.2. 𝑨_𝒏𝒈=𝝃It

2.3. 𝑷_𝒏𝒈=𝑨_𝒏𝒈/𝒕= 𝝃I

3. ĐỊNH LUẬT OHM

3.1. I=UAB/R (UAB=VA-VB=IR

3.2. I= 𝝃/(𝑹_𝑵+𝒓)

3.3. 𝑼_𝑵= I𝑹_𝑵=𝝃-I.r

3.4. 𝑼_𝑨𝑩= 𝝃-I(𝑹_𝟏+r)

3.5. H=𝑨_𝒎ạ𝒄𝒉/𝑨_𝒏𝒈𝒖ồ𝒏 .100% = 𝑼_𝑵/𝝃.100% = 𝑹_𝑵/(𝑹_𝑵+𝒓).100% = (𝟏−(𝑰.𝒓)/𝝃).100%

4. GHÉP NGUỒN ĐIỆN

4.1. GHÉP NỐI TIẾP

4.1.1. 𝝃_𝒃= 𝝃_𝟏+ 𝝃_𝟐+….+ 𝝃_𝒏 𝒓_𝒃=𝒓_𝟏 〖+𝒓〗_𝟐 〖+…+𝒓〗_𝒏

4.2. GHÉP SONG SONG

4.2.1. 𝝃_𝒃=𝝃_𝝄 𝒓_𝒃=𝒓_𝝄/𝒏

4.3. GHÉP HỖN HỢP ĐỐI XỨNG

4.3.1. N= m.n 𝝃_𝒃 〖=𝝃〗_(𝟏 𝒉à𝒏𝒈)=𝒎.𝝃_𝝄 𝒓_𝒃=𝒓_(𝟏 𝒉à𝒏𝒈)/𝒏=(𝒎.𝒓_𝝄)/𝒏