การวางแผนเป้าหมายในชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การวางแผนเป้าหมายในชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ (1) by Mind Map: การวางแผนเป้าหมายในชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ (1)

1. วงจรการควบคุมคุณภาพ หรือวงจรเดมิ่ง สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ -การวางแผนชีวิต -การปฏิบัติงานตามแผน -การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน -การปรับปรุงแก้ไข

2. การวางแผนด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ

2.1. วงจร PDCA คือวงจรการควบคุมคุณภาพ เป็นความสำคัญกับพื้นฐานการบริหารงานให้เกิดคุณภาพ P=Plan การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ D=Do การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานเป็นระบบและต่อเนื่อง C=Check การตรวจสอบผลดำเนินงาน A=Action การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา

3. การนำ PDCA ไปใช้

3.1. 1. การวางแผน คือการวางแผนชีวิต 2. การปฏิบัติตามแผน คือการทำตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 3.การตรวจสอบ คือการประเมินเป้าหมายชีวิต 4.การปรับปรุงแก้ไข คือการนำเอาผลประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

3.2. New Topic

4. การวางแผนเป้าหมายชีวิต

4.1. การวางแผน คือกำหนดสภาพที่คาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 1.การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น -โดยมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายว่าจะต้องเรียนให้จบ 2.การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง -ต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตนเอง มีคู่ชีวิตมีชีวิตครอบครัวที่ดี 3.การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด -ตั้งใจดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว

5. การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ