Đặc điểm enzym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đặc điểm enzym by Mind Map: Đặc điểm enzym

1. Độ tan

1.1. Tan trong nước và các dung môi hữu cơ phân cực

1.2. Không tan trong ete và các dung môi không phân cực

2. Độ bền

2.1. Không bền dưới tác dụng nhiệt

2.2. Nhiệt độ cao thì bị biến tính

2.3. Môi trường acid và bazo: mất khả năng hoạt động

3. Phân tử lượng

3.1. 10.000 đến 1.000.000 đvC

4. Tính lưỡng tính

4.1. Cation

4.2. Anion

4.3. Trung hòa điện

5. Phân loại

5.1. Enzym một cấu tử

5.1.1. Chỉ chứa protein

5.1.2. Vd: Peptin, Amylase

5.2. Enzym hai cấu tử

5.2.1. Phân tử có nhóm không phải protein

5.2.2. Phần protein: Apoenzym

5.2.3. Phần không phải protein: Cofac

6. Tính đặc hiệu rất cao

6.1. Đặc hiệu với cơ chất

6.1.1. Đặc hiệu tuyệt đối

6.1.2. Đặc hiệu tương đối

6.2. Đặc hiệu với phản ứng

6.2.1. Mỗi enzym đặc hiệu cho một phản ứng nhất định

6.2.2. Một enzym có khả năng xúc tác nhiều loại phản ứng